หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


Design: Vision, Mission Core Value and Strategy

 

 

Design: Vision, Mission Core Value and Strategy

Strategic Performance Management

ความรู้ใหม่ วิธีการใหม่ ๆ เรื่องราวใหม่ ๆ กับแนวคิดการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์

วันอาทิตย์ ที่ 25 ตุลาคม 2558  เขียน โดย ทวีวรรณ  กมลบุตร

 ได้เรียนรู้เข้าโปรแกรม Strategic Performance Management Master กับอาจารย์ณรงค์วิทย์  แสนทอง เป็นครั้งที่ 2 ได้ความรู้ที่น่าสนใจ สำหรับองค์กรธุรกิจดี ๆ หลายอย่าง ขออนุญาตมาสรุปและแบ่งปันมาอ่านและเรียนรู้ร่วมกันนะคะ

งานที่ปรึกษาธุรกิจด้านการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ เป็นงานที่ต้องใช้ศิลปะในการสื่อสาร การพูดคุย การโน้มน้าว และการบริหารความขัดแย้ง โดยมีความเป็นมืออาชีพสูงมาก วันนี้ได้เรียนรู้กับอาจารย์ณรงค์วิทย์ ท่านได้ช่วยถ่ายทอดความรู้เชิงกลยุทธ์ เรียนรู้การออกแบบและทบทวนวิสัยทัศน์  (Vision)  ภารกิจ  (Mission)   ค่านิยม (Core Value) รวมถึงการสร้างกลยุทธ์ ที่ออกแบบ Action Plan ที่สนับสนุนเป้าหมายองค์กรให้ประสบความสำเร็จได้อย่างชัดเจน ได้เรียนรู้หลักสำคัญในการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์  ดังนั้นองค์กรธุรกิจที่มีภาพอนาคตที่ชัดเจน จะเป็นเหมือนเข็มทิศ จะช่วยสร้างทิศทางความสำเร็จที่สร้างความเป็นไปได้ ที่สำคัญสามารถสื่อสารกับทีมงาน พนักงานทุก ๆ คนมองเห็นและพร้อมสนับสนุนวิสัยทัศน์ ภารกิจ และขับเคลื่อนธุรกิจด้วยกลยุทธ์ที่ได้รับความร่วมมือกับพนักงานทุกคน และสามารถประเมินผลงาน ช่วยพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่างแข็งแรง

ตอนนี้ เรามารู้จักกันแต่ละ Keyword คำสำคัญของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อมาเรียนรู้และลองนำใช้ในองค์กรธุรกิจไปด้วยกันเลยนะคะ

วิสัยทัศน์ (Vision) คือ ภาพอนาคตที่เจ้าของกิจการ หรือผู้บริหาร วาดฝันอยากเป็น อยากเห็นองค์กรธุรกิจมีความสำเร็จในภาพใดในอนาคต โดยมีกำหนดช่วงเวลาไว้ในระยะกลางและระยะยาว เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาธุรกิจ และวันนี้ A ได้ออกแบบวิสัยทัศน์ (Vision)  ใน Workshop การเรียนรู้ และได้ข้อสรุปแนวคิดจากเพื่อน ๆ  ร่วมรุ่น ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ  

 Top Service Training Co., Ltd. วิสัยทัศน์ (Vision) คือ 

“ผู้ให้บริการ การเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม การฝึกอบรม สนับสนุนให้คนไทยสามารถเรียนรู้ ได้ทุกที่ ทุกเวลาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของทุกคนให้ดีขึ้น ภายในปี 2018

 ได้เรียนรู้ว่าหน้าที่ของที่ปรึกษา คือการเชื่อมโยง Vision  Mission และ Core Value ไปให้ถึงการลงมือทำให้เป้าหมายสำเร็จ

ภารกิจ (Mission) คือ เรื่องหลักที่องค์กรจะต้องทำเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์  โดยส่วนใหญ่จะเขียนเป็นประโยค (Statement)  มีจำนวน 3-5 ข้อ  เพื่อแสดงให้เห็นว่าองค์กรจะมุ่งทำอะไร   

 ในบางองค์กร อาจจะมี Mission  ที่อาจจะเกินกว่า 10 ข้อ และอาจจะถึง 20 ข้อ สิ่งที่ปรึกษาจะช่วยได้คือ จัดกลุ่ม Keyword ของ Mission ให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน  หรืออาจจะทำให้เป็นกลุ่มใหญ่ และกลุ่มย่อย เพื่อทำให้จัดระเบียบ จัดกลุ่มของ Mission ให้ดูเข้าใจง่ายขึ้น

*     ลักษณะภารกิจที่ดีคือ

ü  ภารกิจที่ดี ต้องแสดงออกถึงการกระทำ เช่น มุ่งมั่น, ส่งเสริม, สรรหา,  พัฒนาฯลฯ  ในส่วนนี้จะเป็นส่วนที่บอกว่าองค์กรต้องการมุ่งเน้นอะไร  ที่จะช่วยให้วิสัยทัศน์สำเร็จตามที่คาดหวังไว้

ü  ภารกิจที่ดี บอกว่าจะทำอย่างไร มุ่งเน้นอะไร ทำอย่างไร เพื่อให้มั่นใจและเกิดความชัดเจนในการกำหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ

ü  ภารกิจที่ดี ควรคลอบคลุมในด้านต่าง ๆ เช่น การผลิต การบริการ การจัดจำหน่าย บุคลากร และการตอบสนองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และสังคม

ค่านิยม (Value) คือ คุณลักษณะร่วมของคนในองค์กรที่จะสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าที่องค์กรมีโดดเด่นกว่าองค์กรอื่น และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องบางองค์กร เรียกว่า

*     ความเชื่อ (Beliefs)

*     ปรัชญาองค์กร (Philosophy)

ค่านิยมองค์กร จะต้องมีความสัมพันธ์กันและสอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจด้วย  โดยพนักงานทุกคนที่มีส่วนร่วมในองค์กร ก็ต้องยึดถือและปฏิบัติเพื่อให้ทุกส่วนขององค์กรมุ่งหน้าในทิศทางเดียวกัน

ลักษณะของค่านิยมที่ดี

มักเป็นคำ หรือประโยคสั้น ๆ จำนวน 3-10 คำ / ประโยค  โดยใช้คำย่อ ให้จดจำได้ง่าย

ค่านิยมเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นคุณค่า (Value)  ขององค์กร / ธุรกิจ  โดยสะท้อนผ่าน...

*     สะท้อนผ่านสินค้าและบริการ

*     สะท้อนผ่านระบบการทำงาน  การบริหารจัดการ

*     สะท้อนผ่านสิ่งแวดล้อม อาคาร สถานที่  เช่น การแต่งกาย  หรือสีสัน ที่ใช้เป็นสีประจำขององค์กร

*     สะท้อนผ่านวัฒนธรรมองค์กร  (พฤติกรรมโดยรวมของคนในองค์กร)

โดย Core Value จะช่วยสะท้อนให้คนรอบข้าง มองเห็นเราอยากที่เราอยากให้เห็น

*     อยากให้คู่แข่ง พูดถึงเราว่าอย่างไร

        อยากให้ลูกค้า พูดถึงเราว่าอย่างไร

 การกำหนด / ทบทวนกลยุทธ์ (Strategy ) คือ แนวทางที่จะนำองค์กร ไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ได้  (ดีกว่า  /  มากกว่า  /  เร็วกว่า  /  ง่ายกว่า)  ภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน

สิ่งสำคัญคือ กลยุทธ์ นั้นคือ  แนวทางที่จะทำให้วิสัยทัศน์เป็นจริง  ได้มากกว่าที่คาดหวังภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน  ดังนั้นกลยุทธ์ จึงเป็นสิ่งที่คาดการณ์ไม่ได้ และมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์  แต่ยังยึดมั่นในเป้าหมายและวิสัยทัศน์เดิม 

กลยุทธ์  ไม่ใช่แผนงาน

เพราะแผนงานคือกิจกรรมที่องค์กรต้องการจะทำในอนาคต ระบุอย่างชัดเจนว่าจะทำอะไร อย่างไร เมื่อไร สามารถวางแผนหรือกำหนดได้อย่างชัดเจนและแน่นอน

การคัดเลือกกลยุทธ์ธุรกิจ  กลยุทธ์ที่ดีจะต้องมีองค์ประกอบดังนี้

*     ตอบคำว่า “How”

*     แตกต่างจากคู่แข่ง  (Differentiation)

*การกำหนด การประเมิน และคาดการณ์แนวโน้มธุรกิจ เพื่อทบทวนกลยุทธ์

การทำธุรกิจ ต้องมีเป้าหมาย (Goal) และเราต้องรู้ว่าเราจะไปไหน  (Vision)  และต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้ไปถึงเป้าหมาย (Mission)  แต่เรามักจะลืมประเมินว่าอนาคต เราต้องเผชิญกับอะไรบ้าง มีความเสี่ยงอะไรและมีแนวโน้มอะไรเกิดขึ้นในอนาคตบ้าง

ซึ่งเราสามารถประเมินปัจจัยต่าง ๆ ได้ดังนี้

*     คู่แข่ง

*     สินค้าและบริการ

*     ลูกค้า

*     เทคโนโลยี

*     การจัดส่งสินค้า

*     และอื่น ๆ

 

ด้วยความรู้ ที่มีประโยชน์จากการจดบันทึกในห้องเรียน และเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือประกอบการเรียนรู้ ได้เขียนสรุปทั้งหมดตลอดทั้งวัน ที่ได้จากการเข้าเรียนหลักสูตร Strategic Performance Management  (ครั้งที่ 2)

ในโอกาสนี้ ขออนุญาตกราบขอบพระคุณ อาจารย์ณรงค์วิทย์  แสนทอง เป็นอย่างมาก ที่ได้มอบโอกาสดีและมีคุณค่าอย่างสูง ให้ A

 
จำนวนผู้เข้าชม: 1783 ท่าน