หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


หลักสูตรพัฒนาศักยภาพบริการ ด้วย Service Mind

 
เรื่อง  พัฒนาศักยภาพบริการ ด้วย Service Mind  
 
 
องค์กรธุรกิจในปัจจุบัน ต่างให้ความสำคัญ ในการพัฒนาพนักงานบริการให้มีความเป็นเลิศในด้านนี้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถสร้างชัยชนะเหนือคู่แข่งขันทางธุรกิจได้ เพื่อดึงดูดและเอาใจใส่ต่อลูกค้าให้เกิดการบริโภคแบบซื้อซ้ำ บอกต่อ ขายเพิ่ม และช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของลูกค้าหรือผู้สัมผัสบริการให้ประทับใจทุกครั้งที่ติดต่อ เพราะทุกองค์กรธุรกิจตระหนักในความสำคัญของการให้บริการมีพลังโน้มน้าวจิตใจลูกค้าได้อย่างมหัศจรรย์ เพราะคนที่ทำหน้าที่บริการ ซึ่งเป็นตัวแทนขององค์กรธุรกิจ เป็นทรัพยากรบุคคลที่ต้องพัฒนาศักยภาพ ความสามารถด้านบริการอย่างต่อเนื่อง
 
หัวข้อการอบรม
 
 • ธรรมชาติของงานบริการ กับ ธรรมชาติของลูกค้า
 • เราสามารถสร้างและพัฒนา Service Mind ด้วยวิธีไหนบ้าง
 • การสร้าง Commitments เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง
 • ขั้นตอนการให้บริการที่สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
 • การสร้างมนุษย์สัมพันธ์และความสุขในการทำงาน
 • การพัฒนา EQ  ด้านเก่ง ด้านดี และด้านสุข
 • การสร้างทัศนคติเชิงบวก
 • การพัฒนาความคิด ด้วยต้นไม้ความคิดสร้างสรรค์
 • การปรับปรุงคุณภาพบริการลูกค้า (Improving Service Quality)
 • พัฒนาศักยภาพและท้าทายความสามารถให้โดดเด่น
 • การทำงานแบบ Pro Active เริ่มต้นได้ด้วยวิธีง่าย ๆ
 • ความเปลี่ยนแปลงที่สวยงาม... เราสร้างได้
 • กิจกรรมงานเดี่ยวและงานกลุ่ม
 • สรุป อภิปราย และซักถามปัญหา
 
Workshop:
1.        ทดสอบและพัฒนา EQ ของตัวเองแบบง่าย ๆ
2.        สร้าง Commitments และความสุข 4 อย่างที่สร้างได้
3.        ต้นไม้ความคิดสร้างสรรค์
4.        ทำความรู้จักตัวเองด้วยแบบทดสอบจิตวิทยา
5.        ปฏิทิน 12 เดือน สู่แผนงานการ ให้บริการลูกค้าด้วย CRM&CEM อย่างง่าย
 
กิจกรรมต่อเนื่องอีก 2 สัปดาห์
 
มอบหมายการบ้านให้ส่ง Commitments เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้นกับตัวพนักงานและองค์กร
 
สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ
 • แนวคิดการสร้างสรรค์บริการให้น่าประทับใจในรูปแบบใหม่ ๆ
 • การพัฒนา EQ เพื่อเสริมสร้างด้านดี ด้านเก่ง และด้านที่มีความสุข ให้กับกลุ่มพนักงาน
 • เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิผลอย่างง่าย ๆ  จะได้เห็นตัวอย่างของผู้เรียนได้ทดลองฝึกจริง
 • กิจกรรม การระดมสมอง ที่กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในรูป “ต้นไม้ความคิดสร้างสรรค์”
 • กิจกรรม เริ่มต้นเป็นผู้ให้... ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมบริการที่เข้มแข็งในองค์กร
หมายเหตุ :
 • กิจกรรมที่เป็นกลุ่ม เป็นทีมงาน ที่ร่วมมือกัน สามารถแสดงออกได้ทุกคนอย่างชัดเจน จึงสามารถให้ Feedback ให้กับแต่ละคนไปพัฒนาปรับปรุงได้อย่างชัดเจน
 • กิจกรรม การสร้าง Commitments ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานมุ่งมั่นบริการลูกค้าด้วยใจ สามารถกระตุ้นให้ทุกคนใน Class ได้ร่วมกันเขียน Commitments ได้อย่างชัดเจน และช่วยให้แนวคิดในการพัฒนาตัวเองของพนักงาน
 • สามารถฝึกพนักงาน ให้ดึงความคิดสร้างสรรค์เป็นรายบุคคล ที่จะได้มุมมอง เปิดความคิดใหม่ ได้เรียนรู้วิธีการระดมสมอง ที่สามารถนำมาเป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์บริการให้น่าประทับใจได้ง่ายมากขึ้น
 • การมีส่วนร่วมในกิจกรรม ของแต่ละคนจะมีมากขึ้น ได้พูด ได้ฟัง ได้คิด ได้เรียนรู้ประสบการณ์ของเพื่อนพนักงาน ได้เข้าใจในมุมมองของเพื่อนร่วมงาน เพื่อต้องประสานงานกัน พึ่งพา ช่วยเหลือกันในการทำงานประจำวัน
 • พนักงานได้เรียนรู้เทคนิควิธีการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผลอย่างง่าย ๆ
ผู้ที่สนใจ สามารถจองหลักสูตร ได้ที่คุณกัน  (คุณกมลพร  อยู่สุข)
ติดต่อ 087-970-1212  หรือ 089-920-1312
e-mail : topsvtraining@hotmail.com     
 
ขอขอบคุณมากค่ะ... ที่ให้ความสนใจ และติดต่อสอบถามหลักสูตรกับเรา...ขอขอบคุณจากใจค่ะ...
 
ทีมงาน Top Service Training

 

จำนวนผู้เข้าชม: 9523 ท่าน