หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


การสร้างจิตสำนึกคุณภาพ ภาคปฏิบัติ

 
การสร้างจิตสำนึกคุณภาพ ภาคปฏิบัติ
(Quality Awareness Application)
 
หลักการ และเหตุผล
 
            ปัญหาชิ้นงานชำรุดเสียหาย (Defect) ต้องแก้ไขงาน (Rework) หรือไม่ได้คุณภาพ (Defect) เครื่องจักรชำรุด (Machine Breakdown) การส่งงานไม่ตรงเวลา (Delay) ลูกค้าส่งสินค้าคืน หรือ ร้องเรียน (Customer Return or Complain) การไม่บรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกหน่วยงาน ปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) และความมั่นคงของบริษัท จากการวิเคราะห์พบว่า การขาดจิตสำนึกคุณภาพ (Quality Awareness) ในการปฏิบัติงาน เป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาดังกล่าว ในปัจจุบันหลายหน่วยงานได้ให้ความสำคัญกับการสร้างจิตสำนึกคุณภาพ ให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกคนในหน่วยงาน โดยถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญลำดับต้นของหน่วยงานทีเดียว
         
          ขั้นตอนการสร้างจิตสำนึกคุณภาพ ภาคปฏิบัติ เริ่มจากการประเมินจิตสำนึกคุณภาพ เพื่อทราบระดับของจิตสำนึกของคุณภาพของพนักงาน แล้วให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับคุณภาพในมิติต่างๆ ความคาดหวัง 3 ประการ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม นอกจากนี้ควรนำเครื่องมือ หรือกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้เกิดความต่อเนื่อง จนพนักงานมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ มีทัศนคติที่ดีในการสร้าง และรักษาคุณภาพ และรักในงานที่ตนปฏิบัติ “การสร้างจิตสำนึกคุณภาพ ภาคปฏิบัติ จึงเป็นแนวทางใหม่ในการบริหารงาน ซึ่งจะพัฒนาวิธีการปฏิบัติงาน และพนักงานผู้ปฏิบัติไปพร้อมๆกัน โดยผ่านกระบวนการรับรู้ที่เหมาะสม ผลที่ได้คือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนในหน่วยงาน”
 
จุดเด่นของหลักสูตร
 
          จัดทำขึ้นโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยมีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย เน้นการปฏิบัติจริงหน้างาน (Shop floor) จึงทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ หรือต่อยอดในหน่วยงานได้ง่าย
 
หัวข้อการฝึกอบรม
 
·         การประเมินจิตสำนึกคุณภาพ โดยแบบทดสอบเพื่อประเมิน
·         ปัญหาคุณภาพ ที่พบในการปฏิบัติงาน และวิธีการแก้ไข
·         คุณภาพในมิติต่างๆ
·         กระบวนการรับรู้ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการทำงาน
·         กระบวนการสร้างจิตสำนึกคุณภาพ ประกอบด้วย การรับรู้ การยอมรับ และการปฏิบัติด้วยความเต็มใจ
·         การรับรู้ในความคาดหวัง 3 ประการ คือ ความคาดหวังของลูกค้า ของหน่วยงาน และของหัวหน้างาน
·         แนวทางการปลูกฝังจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน
·         การติดตามผล และประเมินผล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงาน
·         เครื่องมือ และกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก
·         ตัวอย่างการสร้าจิตสำนึกคุณภาพในหน่วยงานต่างๆ
 
ผลที่ได้รับ
 
·         การประเมินจิตสำนึกคุณภาพ
·         วิธีการแก้ไขปัญหาคุณภาพ ในการปฏิบัติงาน
·         แนวคิดภาพรวมเกี่ยวกับคุณภาพในมิติต่างๆ
·         สามารถประยุกต์กระบวนการรับรู้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการฝึกอบรม และสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงาน
·         แนวทางการสร้างจิตสำนึกภาคปฎิบัติตั้งแต่เริ่มตน จนบรรลุผลการปฏิบัติ
·          การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า หน่วยงาน และหัวหน้างาน
·         วิธีการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ
·         นำแนวคิด เครื่องมือ หรือกิจรรม ไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างจิตสำนึกคุณภาพในการปฏิบัติงาน
 
หัวข้อการฝึกอบรม
 
9.00 – 10.30   ประเมินผลจิตสำนึกในคุณภาพ
                         ปัญหาคุณภาพ ที่พบในการปฏิบัติงาน และวิธีการแก้ไข
                         คุณภาพในมิติต่างๆ
10.30-10.45   พักรับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00   กระบวนการรับรู้ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการทำงาน
                         กระบวนการสร้างจิตสำนึกคุณภาพ ประกอบด้วย การรับรู้ การยอมรับ
                         และการปฏิบัติด้วยความเต็มใจ
                         กิจกรรมกลุ่ม “กระบวนการสร้างจิตสำนึกคุณภาพ”
12.00-13.00   พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30   การรับรู้ในความคาดหวัง 3 ประการ คือ ความคาดหวังของลูกค้า
                         ของหน่วยงาน และของหัวหน้างาน
                          การปลูกฝังจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน
14.30-14.45    พักรับประทานอาหารว่าง
14.45-16.00   เครื่องมือ และกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก
                         ตัวอย่างการสร้างจิตสำนึกคุณภาพในหน่วยงานต่างๆ
                          กิจกรรมกลุ่ม  “การประยุกต์ใช้เครื่องมือ
                         และกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกคุณภาพ”

 

จำนวนผู้เข้าชม: 5699 ท่าน