หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


หลักสูตร พัฒนาจุดแข็งและเพิ่มศักยภาพหัวหน้างาน

 
หลักสูตร พัฒนาจุดแข็งและเพิ่มศักยภาพหัวหน้างาน
 
เขียนหลักสูตร วันจันทร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2553 
 
อาจารย์ทวีวรรณ  กมลบุตร
 
หลักการ และเหตุผล 
 
ทักษะการเป็นหัวหน้างาน เป็นทักษะที่ต้องมีความรู้ดี ๆ วิธีคิดดี ๆ เป็นพื้นฐาน
ต่อจากนั้น คือการพัฒนาคน และบริหารคน ซึ่งหัวหน้างานแต่ละคนจะมีวิธีการดูแลและบริหารที่แตกต่างกัน
 
การที่จะดูแลลูกน้องให้ได้ทั้งใจ... ได้ทั้งงาน ขึ้นอยู่กับวิธีการของแต่ละคน
คนที่รู้จักใช้จุดแข็งของตัวเอง และพนักงาน จะสามารถสร้างกลยุทธ์การบริหารที่ยอดเยี่ยมได้
 
ที่สำคัญ คนที่เป็นหัวหน้างาน ต้องรู้จักใช้จุดแข็งและหมั่นพัฒนาศักยภาพของตนอยู่เสมอ
เหมือนเรามีอาวุธ ที่พร้อมใช้ได้ทุกสถานการณ์ ใช้เมื่อใด ก็ได้ผล
 
ดังนั้นมาเติมเต็ม วิธีการและเทคนิคดี ๆ ในการบริหารงานและบริหารคน
กับหลักสูตร พัฒนาจุดแข็งและเพิ่มศักยภาพหัวหน้างาน ด้วยกันนะคะ..        
 
 
 
 วัตถุประสงค์
 
•          เพื่อให้ทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของหัวหน้างาน
•          เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถในการจัดการงานประจำวันที่จำเป็น
•          เพื่อพัฒนาทักษะการคิด และวิเคราะห์ ในการวางแผนการปฏิบัติงาน
•          เพื่อนำความรู้ไปกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานและพัฒนาทีมงาน
•          เพื่อให้มีทักษะการสอนงาน ที่มุ่งเน้นการสื่อสารให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจเนื้องาน
 
หัวข้อการบรรยาย
 
•         ภาพรวม และแนวคิด บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน
•         5C for Supervisory Skill
  • Coordination
  • Coaching
  • Communication
  • Creativity
  • Cultural Role Model
•         สูตรเด็ด การประสานงานให้ได้ใจ และได้งาน
•         หลัก 10 ประการสู่ความสำเร็จ
•         เทคนิคการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองและทีมงาน
•         เราจะพัฒนาตัวเองให้เก่ง ดี มีความสามารถโดดเด่นมากขึ้นได้อย่างไร
•         เก่งแล้วต้อง Share ?
•         การประเมิน และสรุปผลแผนการดำเนินงาน
 
สิ่งที่ผู้เรียนได้รับ
 
•         รู้บทบาทหน้าที่ของการเป็นหัวหน้างาน ที่สามารถบริหารงาน บริหารใจทีมงานได้
•         สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตัวเองและพัฒนาทีมงานได้ทันที
•         สามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาทักษะ ต่อยอด ขยายผล ในองค์กรได้อีก
 
 ลักษณะการบรรยาย
 
เรียนรู้แนวคิดการบริหารจัดการที่นำไปใช้ได้จริง พร้อมกิจกรรมที่กระตุ้นความคิดผู้เรียน
และให้เขียนแผนในการพัฒนาตัวเอง ที่สามารถติดตามผลงานได้ง่าย
 
กิจกรรมต่อเนื่องอีก 2 สัปดาห์
 
มอบหมายการบ้านให้เขียนและทำ Commitments จริงจัง เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงดี ๆ ให้เกิดขึ้น
 
รูปแบบการเรียนรู้
 
1.      เน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
2.      ผู้เรียนได้ทดลองคิด ทดลองคำ และปฏิบัติจริง จึงทำให้เกิดความเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง
3.      ผู้เรียนสามารถเขียนแผนการพัฒนาตัวเองและพัฒนาทีมงาน
         และนำกลับไปใช้หลังจากจบการบรรยายได้ทันที
4.     เป็นการเรียนรู้ สนุก กระตุ้นความคิด โดยเรียนรู้ผ่านกิจกรรม และ VDO
5.     สามารถนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที
 
หมายเหตุ :
 • กิจกรรมที่เป็นกลุ่ม เป็นทีมงาน ที่ร่วมมือกัน สามารถแสดงออกได้ทุกคนอย่างชัดเจน จึงสามารถให้ Feedback ให้กับแต่ละคนไปพัฒนาปรับปรุงได้อย่างชัดเจน
 • กิจกรรม การสร้าง Commitments ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานมุ่งมั่นบริการลูกค้าด้วยใจ สามารถกระตุ้นให้ทุกคนใน Class ได้ร่วมกันเขียน Commitments ได้อย่างชัดเจน และช่วยให้แนวคิดในการพัฒนาตัวเองของพนักงาน
ผู้ที่สนใจ สามารถจองหลักสูตร ได้ที่คุณกัน  (คุณกมลพร  อยู่สุข)
 
ติดต่อ 087-970-1212  หรือ 089-920-1312
 
e-mail : topsvtraining@hotmail.com     

ขอขอบคุณมากค่ะ... ที่ให้ความสนใจ และติดต่อสอบถามหลักสูตรกับเรา...ขอขอบคุณจากใจค่ะ...

จำนวนผู้เข้าชม: 7620 ท่าน