หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานให้ได้ผล / How to communication and coordination to effective work

 
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานให้ได้ผล
 
How to communication and coordination to effective work
 
ออกแบบหลักสูตรโดย อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร
  
ออกแบบหลักสูตร วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2554

องค์กรธุรกิจ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะพบปัญหาการสื่อสารและการประสานงานภายในและภายนอกองค์กร การจะทำใหงานราบรื่น ส่งผลถึงงานที่มีประสิทธิผล จำเป็นต้องมีเครื่องมือดี ๆ วิธีการดี ๆ ความร่วมมือดี ๆ ระหว่างหน่วยงาน ระหว่างบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร ที่ช่วยในการสื่อสาร และทำให้การทำงานร่วมกันชัดเจน และมีมุมมองที่เห็นเป้าหมายเดียวกัน ช่วยกันอย่างเต็มที่ เพื่อทำให้การทำงานร่วมกันประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายร่วมกันของทุก ๆ คน

ดังนั้น หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารและการประสานงานให้ได้ผล นี้ ได้ออกมาเพื่อให้แนวทางในการสื่อสารและการประสานงานระหว่างคนทำงานร่วมกัน และระหว่างหน่วยงาน เพื่อทำให้การทำงานราบรื่น มีทิศทางเดียวกัน เป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยทำให้พนักงานในองค์กร มีขั้นตอนและวิธีการในการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิผล พร้อมทั้งยังช่วยสร้างสรรค์บรรยากาศในการทำงานร่วมกัน ด้วยรอยยิ้ม มีศักยภาพในการทำงานที่ประสบผลสำเร็จร่วมกันทั้งงอค์กร
 
วัตถุประสงค์
 
1. เพื่อส่งเสริมให้ทราบแนวทางและวิธีการในการสื่อสารและการประสานงานร่วมกัน
2. เพื่อเรียนรู้และนำวิธีการมาประยุกต์ใช้ในการทำงานร่วมกัน
3. เพือเรียนรู้และมีวิธีการสื่อสารและทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ดีขึ้น
            
สิ่งที่องค์กรและกลุ่มพนักงานจะได้รับ
 
1) ได้วิธีการในการทำงานร่วมกัน ที่เป็นมืออาชีพมากขึ้น
2)  ได้เทคนิคในการสื่อสารและการประสานงานที่ดีขึ้น
3) ได้วิธีพัฒนาศักยภาพพนักงาน และสร้างสรรค์วิธีการทำงานที่ดีขึ้นระหว่างทีมงาน      
 
หลักสูตร How to communication and coordination to effective work
 
 
1)    การประสานงานที่มีประสิทธิผล ช่วยทำให้งานง่ายขึ้น
 • อุปสรรคในการประสานงาน สามารถจัดการได้
 • การประสานงานที่ดี คือการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
2)    เชื่อมโยงการประสานงานกับผลลัพธ์
 • อยากได้ผลลัพธ์ในการทำงานที่ดี เราต้องมีผู้ช่วย
 • อยากได้ผู้ช่วยที่ดี เราต้องมีมนุษย์สัมพันธ์
 • อยากมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ต้องยินดีช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน
3)    การประสานงาน กับ ความร่วมมือ
 • การประสานงานเริ่มต้นที่ตัวเรา ทำให้ของเราให้ดีเยี่ยม ส่งงานด้วยคุณภาพ
 • การประสานงาน สร้างรอยต่อการประสานงานที่ราบรื่นระหว่างทีมงาน
4)    เทคนิคการประสานงานอย่างมีประสิทธิผล
 • รู้งานของเรา
 • รู้จักเพื่อนร่วมงานของเรา
 • รู้ความสำคัญของงาน ที่มีต่อองค์กรและลูกค้า
5)    ปัจจัยในการประสานงานภายใน และภายนอกองค์กร
 • คน (Man)
 • เงิน (Money)
 • วิธีการ (Method)
6)    การจัดระบบการประสานงาน
 • กำหนด OLA ในการทำงานร่วมกันภายในองค์กร
 • กำหนด การเลื่อนระดับการตัดสินใจให้หัวหน้า หรือผู้มีอำนาจตัดสินใจ
 • กำหนด ให้การประสานงาน มีผู้รับผิดชอบในสายงานอย่างชัดเจน
7)    ปัญหาและอุปสรรคของการประสานงาน
 • ขอความร่วมมือ แล้วไม่ได้รับความร่วมมือ
 • งานยุ่งและไม่มีเวลาช่วยเหลืองานของทีมอื่น
 • วิธีในการจัดการปัญหาและอุปสรรคในการประสานงาน

8)    การสานงานที่มีประสิทธิภาพ กับผลงานที่คาดหวัง

 • การประสานงาน ต้องช่วยลดระยะเวลา ทำให้ลูกค้าได้รับงานที่มีคุณภาพ
 • ติดตาม สอบถาม จนกระทั่งงานเสร็จสิ้น สมบูรณ์
9)    การประเมินผลการประสานงาน
 • เก็บข้อมูล เรียนรู้ และประเมินผลงาน
 • หาแนวทางแก้ไข ทำให้ผลงานได้รับการทำงานร่วมกันให้ได้ผลดีขึ้น
 • ทำให้การทำงานครั้งถัดไปมีผลงานยอดเยี่ยมดีขึ้นกว่าเดิม 
10) พัฒนา ปรับปรุง ประสาน ระหว่างกัน เพื่อการทำงานที่ดีขึ้น
11) ทำให้สมาชิกทุกคน รู้หน้าที่ รู้บทบาท และมองที่เป้าหมายหลักขององค์กรร่วมกัน
12) Workshop
ถาม – ตอบจากประสบการณ์จริงของวิทยากร
 
ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน (9.00-16.00 น.)
 
Workshop : แน่นไปด้วยสาระ ความรู้ รอยยิ้ม ความสุข ให้ผู้เข้าสัมมนานำกลับบ้านได้เต็มกระเป๋า

 ติดต่อจองสัมมนากับ Top Service Training  ที่ M: 089 - 920 - 1312 / M : 087 0 970 - 1212

www.topservicetraining.com

For Better Life... You Better Change..

จำนวนผู้เข้าชม: 4035 ท่าน