หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


SV17 หลักสูตร Service Excellence & Customer Experience Management (CEM)

 
หลักสูตร
 
Service Excellence &
Customer Experience Management(CEM)                                                                                                                                                     

ออกแบบหลักสูตร โดย วิทยากร คุณทวีวรรณ กมลบุตร   วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2554
 
การบริการลูกค้า เป็นงานที่มีความสำคัญและมีคุณค่าต่อลูกค้า ต่อองค์กร และต่อความภาคภูมิใจของผู้ให้บริการ ดังนั่นองค์กรธุรกิจ หรือหน่วยงานต่างๆจึงมุ่งให้ความสำคัญต่อการบริการลูกค้าเพิ่มสูงขึ้นนอกเหนือจากนี้การบริการลูกค้ายังหมายถึงการบริการลูกค้าภายใน และภายนอกองค์กร ดังนั้น พนักงานช่วยมีวิธีคิดใหม่ ๆ ในการหาวิธีการใหม่ ๆ เพื่อบริการลูกค้าได้มืออาชีพมากขึ้น  
                                                                             
ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงานเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อหน้าที่และบทบาทการให้บริการที่มิใช่เพียงส่วนงาน Customer Service เท่านั้น ที่ให้บริการลูกค้าหากว่าทึกคนที่อยู่ในองค์กรล้วนแต่เป็นผู้ให้บริการอยู่เสมอทุกวันดังนั้นเพื่อให้เกิดการบริการที่ประทับใจต่อลูกค้าเสมอ
 
จึงมีความจำเป็นที่ผู้ให้บริการต้องมีความรู้ ความเข้าใจในงานบริการลูกค้ามากยิ่งขึ้น เพื่อนำมาสู่การบริหารจัดการระบบการบริการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพื่อร่วมสร้างสรรค์คุณภาพบริการสู่ความเป็นเลิศ
ธุรกิจบริการในทุกวันนี้เผชิญกับสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาด้านไอที ความก้าวหน้าของระบบการสื่อสารโทรคมนาคม ส่งผลให้ธุรกิจบริการทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน ส่งผลให้ผู้ให้บริการต้องมีความรู้ ความเข้าใจในงานบริการลูกค้ามากขึ้น เรียนรู้ในพฤติกรรมของลูกค้า ตลาดประสบการณ์ที่ลูกค้าสัมผัสในปัจจุบัน อุปสรรค ปัญหาที่ลูกค้าได้รับและสร้างประสบการณ์เชิงบวก หรือเชิงลบ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีความเข้าใจธรรมชาติที่แตกต่างกันของลูกค้าเพื่อสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นของธุรกิจให้น่าประทับใจในมุมมองของลูกค้า เพื่อให้สามารถพัฒนากลยุทธ์บริการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไดอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 
รูปแบบการสัมมนา
        -  บรรยายพร้อมเอกสารประกอบ / Workshop / Case Study
 
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ 
      - พนักงานบริการ / Supervisor / Manager ที่ดูแลบริหารงานด้านบริการ
 
หัวข้อสัมมนา วันที่ 1
 • คิดบวก + อารมณ์ดี ช่วยเสริมศักยภาพงานบริการที่เป็นเลิศ    
 • วัดสุขภาพบริการ 5 ขั้นตอนสำคัญ
  • Customer Database Management
  • Service Design
  • Service Operation
  • Complaint Management
  • Service Improvement    
 • พฤติกรรมผู้บริโภคและประสบการณ์ของลูกค้าในตลาดบริการ
 • บริการเสริมเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์หลัก
 • ส่งเสริมพนักงาน ให้ร่วมกันสร้าง Commitment ทั้งองค์กร
 • ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการบริการที่เป็นเลิศ
 • เริ่มกลยุทธ์ CRM & CEM อย่างชาญฉลาด
 • ลง Workshop "Customer Experience Management" หรือ "CEM" อย่างเข้มข้น เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้จริง :)

                                                                                                                                            
วันที่ 2
·       แนวคิดออกแบบสร้างดอกไม้แห่งบริการที่น่าประทับใจ
·       การบริหารจัดการคำตำหนิของลูกค้าเพื่อสร้างคุณค่างานบริการ
o   ติดตามการให้บริการลูกค้า ครอบคองปัญหาและเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับลูกค้า
o   การรับฟังลูกค้าด้วยความเข้าใจ เห็นใจ
o   การสร้างความรู้สึกที่ดีขึ้นให้กับลูกค้า
·       เทคนิคการส่งเสริมบริการให้โดดเด่นเหนือคู่แข่ง
·       Workshop การออกแบบประสบการณ์ด้านบวกให้ลูกค้าด้วย CEM
·       นำเสนอ workshop รูปแบบประสบการณ์ด้านบวกและให้ความคิดเห็น
·       เลือก รูปแบบประสบการณ์ด้านบวก มาเป็นแนวทางในการพัฒนาบริการจริงในองค์กร
·       สรุป อภิปราย และซักถามปัญหา
Workshop ระดมความคิดสร้างมุมมองใหม่ด้านบริการ
เรียนรู้ Case Study ในตลาดประสบการณ์ที่น่าสนใจ 
 
กิจกรรมต่อเนื่องอีก 2 สัปดาห์
 
มอบหมายการบ้านให้ส่ง การออกแบบประสบการณ์บริการลูกค้าด้วย CEM มา 2 ขั้นตอน เพื่อนำมาใช้จริงในองค์กร
 
สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ
 • แนวคิดการสร้างสรรค์บริการให้น่าประทับใจในรูปแบบใหม่ ๆ
 • การพัฒนา EQ เพื่อเสริมสร้างด้านดี ด้านเก่ง และด้านที่มีความสุข ให้กับกลุ่มพนักงาน
 • เทคนิคการออกแบบประสบการณ์ด้านบวกให้ลูกค้าประทับใจด้วย CEM
 • กิจกรรม เริ่มต้นเป็นผู้ให้... ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมบริการที่เข้มแข็งในองค์กร
หมายเหตุ :
 • กิจกรรมที่เป็นกลุ่ม เป็นทีมงาน ที่ร่วมมือกัน สามารถแสดงออกได้ทุกคนอย่างชัดเจน จึงสามารถให้ Feedback ให้กับแต่ละคนไปพัฒนาปรับปรุงได้อย่างชัดเจน
 • กิจกรรม การสร้าง Commitments ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานมุ่งมั่นบริการลูกค้าด้วยใจ สามารถกระตุ้นให้ทุกคนใน Class ได้ร่วมกันเขียน Commitments ได้อย่างชัดเจน และช่วยให้แนวคิดในการพัฒนาตัวเองของพนักงาน
 • การมีส่วนร่วมในกิจกรรม ของแต่ละคนจะมีมากขึ้น ได้พูด ได้ฟัง ได้คิด ได้เรียนรู้ประสบการณ์ของเพื่อนพนักงาน ได้เข้าใจในมุมมองของเพื่อนร่วมงาน เพื่อต้องประสานงานกัน พึ่งพา ช่วยเหลือกันในการทำงานประจำวัน
ทีมงาน Top Service Training 
 
มีความตั้งใจและมุ่งมั่น ส่งมอบความรู้ใหม่และประสบการณ์ด้านบวก เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง ในสังคม สามารถช่วยต่อยอดและพัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่งได้มากขึ้น
 
ขอขอบคุณมากค่ะ... ที่ให้ความสนใจ และติดต่อสอบถามหลักสูตรกับเรา...ขอขอบคุณจากใจค่ะ...
 
สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่  ทีมงาน Top Service Training   
 
ติดต่อ 087-970-1212 หรือ  089-920-1312
 
              topsvtraining@hotmail.com  
 

 ทีมงาน Top Service Training

จำนวนผู้เข้าชม: 4525 ท่าน