หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


หลักสูตร Coaching Your Subordinates

 
 
Coaching Your Subordinates

อาจารย์ทวีวรรณ  กมลบุตร

ขอบพระคุณ พี่อ้อม อาจารย์ทัศนีย์  จารุสมบัติ ที่ช่วยออกแบบหลักสูตรดี ๆ ร่วมกัน

   เป็นหลักสูตรหลัก หลักสูตรเด่นที่ผู้จัดการทุกคน ควรได้เข้าเรียน    

   "หลักสูตร พัฒนาระดับหัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหารระดับกลาง ให้มีทักษะการโค้ช

ที่ทำให้คุณเป็น Leader ที่สร้างคน สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม"     

ทุกปัญหา... มีทางเลือก มีวิธีการดี ๆ ที่เราสามารถแก้ไขได้ ให้เราเชื่อในศักยภาพของเราและทีม

Coaching เเป็นเครื่องมือ ที่ช่วยพาเราไปเห็น Solutions ดี ร่วมกัน   

หัวหน้างานหลายคนได้พบว่าหลังจากฝึกอบรมแล้ว สอนงานแล้ว ลูกน้องยังทำผิดพลาดอยู่ จึงเกิดคำถามว่า

“จะทำอย่างไรให้ลูกน้องทำงานได้ดีได้เก่ง”

หัวหน้างานหลายคนอยากได้รับความร่วมมือ อยากให้ลูกน้องคล้อยตามความคิดเห็น อยากสร้างบรรยากาศการทำงานแบบสบาย ๆ

เกิดความร่วมมือร่วมใจทำให้งานสำเร็จและราบรื่น

 

หัวหน้างานสามารถเลือกใช้เทคนิคมากมายในการสร้างคนเก่ง ฝึกฝนคนดี ช่วยเหลือ ให้ความรู้ ให้กำลังใจด้วยความเมตตากรุณา

จนลูกน้องสามารถฝ่าฝันอุปสรรค กลายเป็นคนที่มีความสุข คิดดีทำดี ทำงานเก่ง เทคนิคอย่างหนึ่งที่หัวหน้างานนิยมใช้ คือ Coaching

Coaching มองได้มากกว่าการสอนงาน (Job Instruction) หรือการสอนแบบทางเดียว (Teaching)

เรากำลังมองถึงการที่ Coach ใช้กระบวนการ หรือเทคนิคในการช่วยคนให้สามารถเพิ่มพูนทักษะ ความรู้

และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของตนเอง โดยการสังเกต รับฟังอย่างสม่ำเสมอ ถามคำถามเพื่อให้เกิดการเรียนรู้

สนับสนุนและรับฟังความคิดเห็น ให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ สอนงาน ท้าทาย จูงใจ สร้างข้อตกลงร่วมกัน

และให้เสียงสะท้อนกลับ (Feedback) ว่าเขาใช้ทักษะ หรือความรู้ หรือแสดงพฤติกรรมนั้นๆ อย่างไร

เพื่อช่วยให้ผู้ถูกโค้ชสามารถปรับปรุงความสามารถของตนได้ทั้งในชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงาน ทำให้ค้นพบ

และใช้ศักยภาพที่มีในตนเองได้อย่างถูกต้องและเต็มที่

 

ด้วยความสำคัญ และประโยชน์ของ Coaching ที่จะเกิดขึ้นต่อตัวผู้นำ หรือหัวหน้างาน ตัวพนักงาน ทีมงาน และองค์กร

หลักสูตรนี้จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะ และเทคนิคที่สำคัญ

ผ่านกระบวนการ Group Coaching ที่เน้นการใช้ประสบการณ์ตรงของผู้เข้าร่วม เน้นทักษะที่เป็น soft skills

การทำกิจกรรม การเรียนรู้และใคร่ครวญด้วยตนเอง ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้

และฝึกฝนทักษะให้ชำนาญขึ้นได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์: 

1.       เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการเป็น Coach ที่จริงใจ

2.       เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการ Coaching

3.       เพื่อเรียนรู้หลักการเป็น Coach และทักษะในการ Coaching

4.       ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือและเทคนิค Coaching ที่สำคัญในสถานการณ์สมมติต่าง ๆ

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำทักษะและเทคนิค Coaching ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง

ผลภายหลังการฝึกอบรม:

1. ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติที่ดี และมีความมั่นใจในการทำหน้าที่ Coach

2. ผู้เข้าอบรมสามารถที่จะนำความรู้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง

3. สร้างระบบการสื่อสารสองทางที่มีประสิทธิภาพ เช่น การฟัง การสนทนา 

การใช้คำถาม การสื่อสารด้วยความจริงใจ หรือการให้เสียงสะท้อนกลับ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีในทีม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ: ผู้บริหาร หัวหน้างาน จำนวนไม่เกิน 30 คน

ระยะเวลาในการอบรม:  2 วัน

สาระสำคัญของหลักสูตร:

Module 1: หลักการพื้นฐาน

 • Coaching, Mentoring และ Counseling
 • บทบาท หน้าที่ และความสำคัญของ Coaching
 • หลักการพื้นฐานของ Coaching
 • กิจกรรม: Coaching Moment และกรณีศึกษา 

 

Module 2: ทักษะพื้นฐานที่สำคัญ 

 • การฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening)
 • การสนทนา (Dialogue)
 • การใช้คำถามเพื่อการเรียนรู้ (Learning Questions)
 • การสื่อสารด้วยความจริงใจ (Heartfelt Communication)
 • การให้เสียงสะท้อนกลับ (Feedback)
 • กิจกรรม: ฝึกการรับฟังเป็นคู่และกลุ่มย่อย ฝึกการสนทนาในกลุ่มย่อย ฝึกตั้งคำถามให้ถูกจุด
 •  
 • ฝึกแยกการสังเกตออกจากการตีความ และฝึกให้ความเห็นและคำแนะนำ 

Module 3: ขั้นตอนและเทคนิคการ Coaching 

 • การเตรียมความพร้อมในการโค้ช (Preparation)
 • ขั้นตอนดำเนินการ Coaching
 •  
 • การติดตามผล อำนวยการ และสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติ
 •  
 • การเรียนรู้และเกิดการเปลี่ยนแปลง หรือได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ (Facilitate Learning and Result)
 •  
 • กิจกรรม: ฝึกหัดวางแผนการโค้ช ฝึกโค้ชเป็นคู่และกลุ่มย่อย
 •  
 • แสดงบทบาทสมมติ ฝึกการรับและให้เสียงสะท้อนกลับในกลุ่มผู้เข้าอบรม ฝึกประเมินตนเองในฐานะโค้ช 

Training Styles:

 •  
 • บรรยายสรุป 40%
 •  
 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน กิจกรรม เกมส์ อภิปราย ระดมสมอง 60%

บรรยากาศการเรียนรู้:

 •  
 • สร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยในการเรียนรู้
 •  
 • เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของผู้เข้าอบรม
 •  
 • นำให้ค้นหา คิด สนทนา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • เล่าเรื่อง กรณีศึกษา ฝึกปฏิบัติ 
 •  
 • Role Play 

Coach และ Facilitator: ทวีวรรณ  กมลบุตร 

ผู้ที่สนใจ สามารถจองหลักสูตร ได้ที่ทีมงาน Customer Service

087-970-1212, 089-920-1312 086-970-9080   (ทุกวัน 9.00 - 19.00 น.

ติดต่อ e-mail:  cs@topservicetraining.com

ขอขอบคุณมากค่ะ... ที่ให้ความสนใจ และติดต่อสอบถามหลักสูตรกับเรา...ขอขอบคุณจากใจค่ะ...

จำนวนผู้เข้าชม: 10807 ท่าน