หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


ศิลปะสื่อสารภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ให้ประทับใจ (Impressive English Telephone Communication)

 

 

ศิลปะสื่อสารภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ให้ประทับใจ
(Impressive English Telephone Communication)
 
วิทยากร อาจารย์ธัญมัย ทรงอธิกมาศ
 
หลักการและเหตุผล

โทรศัพท์มีบทบาทมากมายในการติดต่อสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้กันอย่างกว้างขวางทั่วโลก บุคลากรจำเป็นต้องเข้าใจบทบาทของตนเอง และฝึกฝนพัฒนาตนเองในการใช้โทรศัพท์และสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ โดยเฉพาะเรื่องของการใช้ถ้อยคำภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ทักษะการพูดและการฟัง ทักษะการจัดการการสนทนาทางโทรศัพท์ ตลอดจนการใช้ศาสตร์และศิลปะในการสื่อสารทางโทรศัพท์เพื่อให้เกิดความรู้สึกประทับใจและทัศนคติที่ดีต่อคู่สนทนา อีกทั้งยังเป็นภาพพจน์ที่ดีต่อตัวบุคลากรเองและเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
 
วัตถุประสงค์
·      มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารทางโทรศัพท์
·      มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาทักษะในการสื่อสารทางโทรศัพท์
·      มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้ทักษะการพูดและการฟังอย่างสร้างสรรค์
·      มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิคต่าง ๆ ไปใช้เพื่อสื่อสารทางโทรศัพท์ได้อย่างประทับใจ
 
เนื้อหาอบรม
ปัจจัยและบทบาทของการสื่อสารทางโทรศัพท์
ทักษะการสื่อสาร : การพูดและการฟัง
ทักษะการจัดการการสนทนาโทรศัพท์
·      การโทรออกและการรับสาย
·      การจัดการกับสถานการณ์ทั่วไปทางโทรศัพท์ เช่น การโอนสาย
 
วิธีสร้างการสื่อสารทางโทรศัพท์ให้ประทับใจ
·      การใช้คำพูดและภาษาเพื่อความชัดเจนในการสื่อสาร
·      จังหวะและคุณภาพเสียง
·      เวลาและสถานที่
·      มารยาทและจรรยาบรรณในการใช้โทรศัพท์
·      เคล็ดลับเสริมเสน่ห์เพื่อการสื่อสารทางโทรศัพท์
Case Study & Role Play
 
รูปแบบการอบรม
1. เน้นทั้งภาคทฤษฎีเป็นภาษาไทยและฝึกปฏิบัติเป็นการสนทนาภาษาอังกฤษ
2. เน้นความเข้าใจเพื่อการสนทนาโดยใช้รูปแบบทั้ง Worksheet และ Role Play
3. Role Play :
- Handling Phone Situation
- Telephone Conversation
 
จำนวนผู้เข้าชม: 3919 ท่าน