หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


การพัฒนาทักษะสําหรับหัวหน้างานยุคใหม่ เพือความสําเร็จขององค์กร (Supervisory Skills Development)

 

 

การพัฒนาทักษะสําหรับหัวหน้างานยุคใหม่ เพือความสําเร็จขององค์กร (Supervisory Skills Development)

วิทยากร คุณธนุเดช ธานี
 
 
 
ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมในการแข่งขันทางธุรกิจมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว หัวหน้างานจึง ต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์อยู่เสมอ หัวหน้างานหรือผู้นําองค์กรระดับต้นเป็นกําลังสําคัญทีมี ส่วนช่วยกําหนดความสําเร็จขององค์กร เพราะเป็นตําแหน่งทีจะต้องเชือมโยงนโยบายขององค์กรสู่การ ปฏิบัติจริง เป็นผู้ทีต้องรับผิดชอบทังเป้าหมายของตนเองและทีมงาน การเป็นหัวหน้างานเพียงแค่ได้รับ การแต่งตังใครก็เป็นได้ แต่การเป็นหัวหน้างานทีมีประสิทธิภาพนัน ต้องใช้ทักษะความรู้ในเรืองของการ บริหารงานและการบริหารคน เพือทํางานให้บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของบริษัท ดังนันการพัฒนาศักยภาพหัวหน้างานยุคใหม่ ให้มีความสามารถทังในการบริหารงาน บริหารตน บริหารคน และบริหารความคิด จึงเป็นสิงสําคัญเพือความสําเร็จขององค์กร หลักสูตรนีได้จัดขึนเพือเป็นการตอบสนองความต้องการและความจําเป็นในการพัฒนาทักษะหัวหน้า งานยุคใหม่ โดยได้ออกแบบและพัฒนาขึนจากประสบการณ์ในการทํางานจริงในการพัฒนาผู้บริหาร ระดับกลางและระดับต้นในองค์กรเอกชนขนาดใหญ่กว่า 21 ปีของวิทยากรมากลันกรองและถ่ายทอด เป็นกรณีศึกษาประกอบการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ
 
วัตถุประสงค์ :
1. เพือสร้างความเข้าใจในบทบาทของหัวหน้า ผู้นํา และความคาดหวังจากองค์กร
2. เรียนรู้และเข้าใจในลักษณะพฤติกรรมของตน ค้นหาจุดเด่นและสิงทีคาดหวังในตนเอง
3. เรียนรู้ทักษะการบริหารงาน บริหารคน บริหารความคิดในการสร้างผลสําเร็จในงาน
 
Ø หลักสูตรนีเหมาะสําหรับ :
ผู้นําทุกท่าน ผู้ทีต้องการเป็นผู้นํา และทุกท่านทีต้องทํางานเป็นทีม
 
ผลทีคาดว่าท่านและองค์กรจะได้รับ : ü เป็นการวางฐานรากของการเป็นผู้นําทีมีประสิทธิภาพและเป็นการสร้างทีมงานทีมีประสิทธิผลทีประสบความสําเร็จอย่างยังยืนในระยะยาว ü ปรับทัศนคติและมุมมองของการเป็นผู้นํายุคใหม่ ในการนําหลักการและวิธีปฏิบัติของผู้นํา ประสิทธิผลไปประยุกต์ใช้ เพือสร้างบรรยากาศการทํางานแบบร่วมแรงร่วมใจ และไว้เนือเชือใจ ในองค์กร ü นําแนวคิดและวิธีปฏิบัติผู้นําทีมีประสิทธิผลมาใช้ในการพัฒนาทีมงาน สร้างความสัมพันธ์กับ ผู้อืน เพือร่วมกันสร้างผลลัพธ์สูงสุดในการปฏิบัติงาน ü เรียนรู้หลักการของการบริหารความคิด ü เรียนรู้เทคนิคการพัฒนาตนเองของหัวหน้างาน ü นําความรู้ทีได้รับไปปรับใช้งานในการทํางานจริงได้ทันที
 
วิธี/รูปแบบการเรียนรู้:
โดยการบรรยาย ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Play & LearnØนําการเรียนรู้โดย :
คุณธนุเดช ธานี ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล องค์กรธุรกิจชันนําขนาด 4,500 คน
กรรมการบริหารฝ่ายวิชาการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)
 
การพัฒนาทักษะสําหรับหัวหน้างานยุคใหม่ เพือความสําเร็จขององค์กร
 
หัวข้อการเรียนรู้ :
1) ลักษณะของหัวหน้างาน
* หัวหน้างานคือใคร
* คุณสมบัติของหัวหน้างาน
* บทบาทหน้าทีและความรับผิดชอบของหัวหน้างาน (Leader) และผู้ตาม (Follower) ในองค์กร
* คุณลักษณะของหัวหน้างานทีดี
 
2) รู้เขารู้เรา สําหรับหัวหน้างาน
 
3) หลักการบริหาร เพือลดต้นทุน และมีคุณภาพ
* หลักการและแนวคิดการบริหารงาน
 • แนวคิดการลดต้นทุน (Cost down)
 • แนวคิดการปรับปรุงคุณภาพ (Improvement)
 • แนวคิดการเพิมผลผลิต (Productivity)
4) เทคนิคการบริหารงานให้เพิมผล
* การวางแผนงาน (Planning) และการกําหนดเป้าหมาย
* วิธีการสังการ (Directing) มอบหมายงาน (Delegation) และติดตามงาน (Following) ให้ได้ผลดี
* เทคนิคการสอนงาน (Coaching)
* เทคนิคในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ(Problem Solving)
* การปรับปรุงงาน(Work Improvement)
 
5) เทคนิคการบริหารคนให้เพิมค่า
 • การบริหารงานบุคคลสําหรับหัวหน้า
 • เทคนิคการปกครองบังคับบัญชาทีดี (Directing)
 • เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • การดําเนินการทางวินัยอย่างเหมาะสม
การสร้างและพัฒนาทีมงาน (Team Management)
 
การสือสาร (Communication Techniques)
 • การขจัดข้อขัดแย้งและปัญหาภายในทีมงาน
 • การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management)
 • การบริหารความเปลียนแปลง (Change Management)
 
6) ทักษะด้านความความคิด/บริหารความคิด (Conceptual Skills)
 • การคิดเชิงบวก (Positive Thinking)
 • ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
 • การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
 
หมายเหตุ : หัวข้ออบรมสามารถปรับเปลียนแปลง ได้ตามความต้องการขององค์กร
 
ระยะเวลาการเรียนรู้ : 1-2 วัน เวลา 09.00-16.00 น.
 
จำนวนผู้เข้าชม: 14144 ท่าน