หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


หลักสูตร Service Mind & Proactive Working for Effective Work

 
หลักสูตร Service Mind & Proactive Working for Effective Work
 
ออกแบบหลักสูตร โดยวิทยากร คุณทวีวรรณ กมลบุตร
 
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันการบริการลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญ ที่จะทำให้สร้างรายได้ระยะยาวให้กับองค์กร เพราะการบริการลูกค้าให้น่าประทับใจ จะช่วยสร้างสรรค์รอยยิ้ม และทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการกับเราอีกอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้กลุ่มพนักงานเข้าใจความสำคัญของงานบริการ และสามารถนำเทคนิคและวิธีการบริการมาใช้ในการบริการลูกค้าได้ทุก ๆ วัน หลักสูตรนี้ จึงได้ออกแบบมาเพื่อให้แนวคิด เทคนิคและเคล็ดลับดี ๆ ที่จะช่วยให้ลูกค้า มีรอยยิ้ม มีความสุข และใช้บริการกับเราอีกอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญพนักงานผู้ให้บริการจะรู้สคกดีและภาคภูมิใจกับความสำเร็จที่เราสร้างได้...
นอกจากนี้องค์กรธุรกิจ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ได้มุ่งให้ความสำคัญต่อการบริการลูกค้าเพิ่มสูงขึ้น นอกเหนือจากนี้ การบริการลูกค้ายังหมายถึง การบริการลูกค้าภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องสร้างทัศนคติที่ดีทั้งต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อหน้าที่และบทบาทการให้บริการ ที่มิใช่เพียงส่วนงาน Customer Service เท่านั้นที่ให้บริการลูกค้า หากว่าทุกคนที่อยู่ในองค์กร ล้วนแต่เป็นผู้ให้บริการอยู่เสมอทุกวัน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มทักษะการบริหารบริการอย่างเป็นระบบ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้
2. เพื่อปรับระดับคุณภาพบริการให้เป็นเลิศ
3. เพื่อให้ผู้เข้าเรียนสามารถประยุกต์ความรู้ ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิผล
 
หัวข้อการอบรม
 
หลักสูตร Service Mind
 • ธรรมชาติของงานบริการ กับ ธรรมชาติของลูกค้า
 • 5 วิธีง่าย ๆ การสร้างและพัฒนา Service Mind
 • การสร้าง Commitments เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง
 • การสร้างมนุษย์สัมพันธ์และความสุขในการทำงาน
 • การพัฒนา EQ และทัศนคติด้านบวก
 • เทคนิคการสื่อสารกับลูกค้าด้วย ABDCE
 • เคล็ดลับการสร้างสรรค์บริการให้น่าประทับใจด้วย Service Mind
 Proactive Working
 • การทำงานเชิงรุกมีคุณค่าต่อการพัฒนาตัวเองและผลงานอย่างไร
 • ทำอย่างไรให้เราสามารถสร้างผลงานเชิงรุก
 • ลักษณะรูปแบบการทำงานเชิงรุก
 • เทคนิคการจุดประกายการทำงานเชิงรุก
 • ความแตกต่างระหว่าง Proactive กับ Reactive ที่เราต้องใช้ทุกวัน
 • เทคนิคการสร้างผลงานเชิงรุกร่วมกับทีมงาน
 • The Seven Key Commitment ช่วยสร้างมหัศจรรย์ของความเปลี่ยนแปลง สรุป อภิปราย 
กิจกรรมต่อเนื่องอีก 2 สัปดาห์
 
มอบหมายการบ้านให้เขียนและทำ Commitments จริงจัง เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงดี ๆ ให้เกิดขึ้น
 
วิทยากรคุณทวีวรรณ กมลบุตร
 
ระยะเวลาฝึกอบรม1 วัน (9.00-16.00 น.)
 
 
หมายเหตุ
·         กิจกรรมที่เป็นกลุ่ม เป็นทีมงาน ที่ร่วมมือกัน สามารถแสดงออกได้ทุกคนอย่างชัดเจน จึงสามารถให้ Feedback ให้กับแต่ละคนไปพัฒนาปรับปรุงได้อย่างชัดเจน
·         กิจกรรม การสร้าง Commitments ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานมุ่งมั่นบริการลูกค้าด้วยใจ สามารถกระตุ้นให้ทุกคนใน Class ได้ร่วมกันเขียน Commitments ได้อย่างชัดเจน และช่วยให้แนวคิดในการพัฒนาตัวเองของพนักงาน
·         สามารถฝึกพนักงาน ให้ดึงความคิดสร้างสรรค์เป็นรายบุคคล ที่จะได้มุมมอง เปิดความคิดใหม่ ได้เรียนรู้วิธีการระดมสมอง ที่สามารถนำมาเป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์บริการให้น่าประทับใจได้ง่ายมากขึ้น
·         การมีส่วนร่วมในกิจกรรม ของแต่ละคนจะมีมากขึ้น ได้พูด ได้ฟัง ได้คิด ได้เรียนรู้ประสบการณ์ของเพื่อนพนักงาน ได้เข้าใจในมุมมองของเพื่อนร่วมงาน เพื่อต้องประสานงานกัน พึ่งพา ช่วยเหลือกันในการทำงานประจำวัน
·         พนักงานได้เรียนรู้เทคนิควิธีการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผลอย่างง่าย ๆ
 
ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อจองหลักสูตรได้ที่ ทีมงาน Top Service Training
โทร. 087 970 1212, 080 183 9090, 089 920 1312 หรือ 02 926 6886
ขอขอบคุณมากค่ะ... ที่ให้ความสนใจ และติดต่อสอบถามหลักสูตรกับเรา...ขอขอบคุณจากใจค่ะ...
จำนวนผู้เข้าชม: 3191 ท่าน