หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


หลักสูตร People & Task Management for effective work for First Line Manager (พิเศษ เข้มข้น Workshop 2 วัน)

 
หลักสูตร People & Task Management for effective work (2 วัน)
 
Updated: on Monday 1st,  October 2012
 
ออกแบบโดย Trainer ทวีวรรณ กมลบุตร
 
ในยุคของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การพัฒนาตัวเอง การสร้างสรรค์ผลงาน การพัฒนาทีมงาน เป็นความรับผิดชอบหลักของผู้จัดการ และหัวหน้างาน ที่ต้องช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงดี ๆ ให้เกิดขึ้น เริ่มต้นที่ตัวเอง เริ่มพัฒนาผลงานที่รับผิดชอบ เริ่มช่วยสร้างและพัฒนาพนักงานให้เป็นคนดี คนเก่งเพิ่มขึ้นในองค์กร
 
การเป็นผู้บริหารหรือหัวหน้างาน...ที่มีคุณภาพและเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ ที่สำคัญมาก ๆ คือต้องมีวิธีการบริหารจัดงานทั้งเรื่องงานและเรื่องคนอย่างมืออาชีพ หลักสูตร SMART Manager & Positive Working เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อช่วยพัฒนาผู้จัดการและหัวหน้างานให้มีวิธีการสร้างและพัฒนาศักยภาพของตัวเองและพนักงานให้เติบโตแบบก้าวกระโดด พร้อมทั้งช่วยทำให้มีวิธีคิดในการปรับมุมมองให้มีทัศนคติด้านบวกให้ทำงานและดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข และพร้อมสร้างสรรค์ผลงานที่ยอดเยี่ยมเกิดขึ้นทุก ๆ วัน
 
  
 
 
วัตถุประสงค์:
 1. สร้างมุมมองใหม่ในการเรียนรู้ สร้างการเปลี่ยนแปลงดี ๆ ให้เกิดขึ้น
 2. สามารถค้นหาจุดแข็ง จุดเด่นของตัวเองและทีมงานเพื่อพัฒนาต่อยอดได้ง่ายขึ้น
 3. สามารถบริหารอารมณ์ของตัวเอง หรือผู้อื่นได้ดีขึ้น ด้วย EQ
 4. เสริมสร้างพลังการเรียนรู้ และความเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น รับฟัง ยอมรับ และประสานความแตกต่างของบุคคลให้กลายเป็นพลังกลุ่มได้
 5. สร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงาน ช่วยเติมเต็มเสริมจุดแข็ง เพิ่มคนดี คนเก่งและมีความสุขในองค์กรมากขึ้น
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการและหัวหน้างาน
 
ระยะเวลาในการอบรม: 1 – 2 วัน (9.00-16.00 น.)
 
สาระสำคัญของหลักสูตร: วันที่ 1 – วันที่ 2
 
เนื้อหาการเรียนรู้ วันที่ 1
 
Module 1: Proactive & Change Agent
 • วิธีการเปลี่ยน ผลลัพธ์เปลี่ยน
 • การเป็น Change Agent
 • ค้นหาจุดแข็งตัวเอง และจุดแข็งทีมงาน
 • ค้นหาศักยภาพของตัวเอง
 • เรียนรู้สมองซีกซ้าย และสมองซีกขวา
Module 2: People Management
 • ลักษณะของผู้นำที่ดี
 • เรียนรู้และอ่านพฤติกรรมของคน
 • จิตวิทยาในการทำงานร่วมกัน
 • Positive Attitude ทุกอย่างเป็นไปได้
 • ศาสตร์และศิลป์ในการมอบหมายงาน
 
 
 
Module 3: Communication Skill by Think & Speak Tools
 • เทคนิคการพูดที่มีประสิทธิผลด้วย Think & Speak
 • Keyword ชัดเจน จูงใจ เป็นที่จดจำ
 • เทคนิคการใช้คำพูดสร้างพลัง และแรงจูงใจให้ทีมงาน
 • Tips for Communication Skill
Module 4: พลังของการใช้คำถาม ที่มีประสิทธิผล
 • คำถามที่ดี... สร้างผลลัพธ์ที่ดี
 • ประโยชน์ของการใช้คำถาม
 • ความแตกต่างของคำถาม
 • การสร้างคำถาม
เนื้อหาการเรียนรู้ วันที่ 2
 
Module 5: บริหารงาน (Task Management)
 • เรียนรู้ Internal Process และออกแบบ OLA
 • การวางแผนงาน ด้วย PDCA (Plan-do-check-action)
 • เทคนิคการบริหาร Internal Customer และการจัดลำดับความสำคัญของงาน
 • การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ
 • การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงาน
Module 6: 3C for Excellence Manager Skill
 • Coaching
 • Creativity
 • Commitment
Module 7: การบริหารเวลา (Time Management)
 • เทคนิคการจัดลำดับและเลือกทำสิ่งที่สำคัญ
*   แบ่งประเภทความสำคัญ 3 ระดับ สำคัญมาก + สำคัญ + ไม่สำคัญ
*   งานที่สำคัญ... คืองานประเภทไหน
*   งานที่สำคัญ... ควรวางแผน แยกประเภท และจัดลำดับอย่างไร
 • · การบริหารเวลาให้มีประสิทธิผล
*   จัดแบ่งงาน
*   จัดแบ่งเวลา
*   จัดแผนงาน
Module 8: Action Plan and 7 Key Commitments
 • การเขียนแผนการทำงาน 3 ระดับ
 • การใส่วิธีการและตัวชี้วัดความสำเร็จ
 • The 7 Key Commitments
 • การพัฒนาและปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง
วิธีการฝึกอบรม:
กิจกรรมและการเรียนรู้ร่วมกัน 60% การบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 40%
 • สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ นำให้ค้นหา คิด สนทนา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • ใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เล่าเรื่อง บทเรียนจากผู้นำ
 • อภิปราย ระดมสมอง
 • กิจกรรมเขียนชื่อชมและขอบคุณ
ผลลัพธ์ที่จะได้รับ: ในด้านองค์กร
 1. ได้สัมผัสความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนของผู้เรียน และทีมงานได้อย่างชัดเจน
 2. ผู้เรียน ได้เรียนรู้และอยากพัฒนาตัวเอง ให้เป็นคนดีมากขึ้น เก่งมากขึ้นในองค์กร
 3. ผู้เรียนมีวิธีการสื่อสารเชิงบวกมากขึ้น
 4. ผู้เรียนทำงานแบบ Pro Active มากขึ้น
 5. ผู้เรียนมีทัศนคติเชิงบวก
 6. ผู้เรียนมีความสุขในการทำงานและช่วยสร้างสรรค์ผลงานดี ๆ ให้มากขึ้น
รูปแบบการเรียนรู้และสร้างศักยภาพให้กับพนักงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
 
1. เริ่มต้นด้วยการสร้างมุมมอง กระตุ้นความคิดเชิงบวก(ใช้คำถาม กระตุ้นความคิด และให้ผู้เรียนช่วยกันค้นหาคำตอบและกล้าแสดงออกในทางที่ดี)
2. ค้นหาศักยภาพ จุดแข็งที่แท้จริงของตัวเอง และให้มุมมองวิธีการในการพัฒนาตัวเอง
3. ให้แนวคิดวิธีการพัฒนาตัวเอง
4. ให้แนวคิดวิธีการสร้างความสุขให้กับตัวเองและคนรอบข้าง
5. ให้ทฤษฎีเรียนรู้ และทำ Workshop เพื่อทำให้กระตุ้นความคิด สร้างผลงานใหม่
6. ให้เห็นตัวอย่างของการเป็นผู้ให้.. ที่มีความสุข เพื่อมาประยุกต์ใช้ในการทำงานของเรา
7. ร่วมกันเขียน Commitments 7 ข้อ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านดี ด้านเก่ง
 
ขอความร่วมมือจากตัวพนักงานผู้เข้าร่วมอบรม
 1. ต้องการให้พนักงานเข้าใจวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการเข้าฝึกอบรมอย่างแท้จริง
 2. ต้องการให้พนักงาน ทราบความคาดหวังหลังจากการฝึกอบรม ที่ต้องการให้พัฒนาเรื่องใดบ้าง
 3. ต้องการให้พนักงานเอาจริง เอาจังที่จะพัฒนาตัวเอง
 4. ต้องการให้พนักงาน จัดเวลาในการทำการบ้านส่งวิทยากร เพื่อให้เห็นผลและช่วยพัฒนาได้อย่างชัดเจน
 5. ต้องการให้พนักงานมีวินัย ในการจัดทำตามแผนที่กำหนดไว้ (จากการบ้านที่ให้ไว้) โดยขอความร่วมมือจากหัวหน้างานช่วยให้คำปรึกษา
ทีมงาน Top Service Training
 
มีความตั้งใจและมุ่งมั่น ส่งมอบความรู้ใหม่และประสบการณ์ด้านบวก เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง ในสังคม สามารถช่วยต่อยอดและพัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่งได้มากขึ้น
 
ขอขอบคุณมากค่ะ... ที่ให้ความสนใจ และติดต่อสอบถามหลักสูตรกับเรา...ขอขอบคุณจากใจค่ะ...
 
สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ทีมงาน Top Service Training
 
ติดต่อ 087-970-1212 หรือ 089-920-1312
 
ทีมงาน Top Service Training
 
จำนวนผู้เข้าชม: 3834 ท่าน