หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


NLP for Sale and Service Excellence / เพิ่มพลังในงานขายและงานบริการด้วย NLP เพื่อความเป็นเลิศ

 

NLP for Sale and Service Excellence

  เพิ่มพลังในงานขายและงานบริการด้วย NLP เพื่อความเป็นเลิศ

วิทยากร อ. กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์ C.Ht. , NLP
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม
Personality Development Pro, Coaching , Pro Presentation Skill , Proactive Service, The Art of Speaking and Communication, CRM&CEM, Emotional Management , Training the Trainer , Leadership , NLP for Success and etc.
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันโลกแห่งการขายและการบริการ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของธุรกิจในทุกๆองค์กร ได้วิวัฒนาการและมีเทคนิคใหม่ๆ อยู่อย่างต่อเนื่อง นักขายและบริการมืออาชีพจึงจำเป็นที่จะต้องพัฒนาตนเองให้ทันตามยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การวางแผน เพื่อนำเสนอสิ่งใหม่ๆให้กับลูกค้า การเข้าถึงลูกค้าได้ก่อนและสามารถวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆตลอดจนการรักษาลูกค้าในอยู่กับเราไปนานๆได้ย่อมทำให้นักขาย และบริการประสบความสำเร็จ ซึ่งการการขายและการบริการที่องค์กรจะต้องเน้นโดยการนำลูกค้า เป็นจุดศูนย์กลาง และเปลี่ยนจากการขายโดยใช้การนำเสนอสินค้า อย่างเดียวมาเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่องค์กรมีกับลูกค้าเป็นหลักการขายเชิงที่ปรึกษาเป็นคำตอบที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดทางหนึ่งในยุคปัจจุบันที่จะเข้าใจปัญหา และความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ให้คำปรึกษา และสร้างความสัมพันธ์ เพื่อที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ได้ดีทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
NLP เป็นการศึกษาในเชิงศาสตร์และศิลป์ ของการคิด การสื่อสาร และพฤติกรรม NLP : Neuro Linguistic Programming ซึ่งได้เริ่มมีการพัฒนา โดย Master Richard Bandler และ Dr.John Grinder
วิทยากรได้พัฒนาหลักสูตร “เพิ่มพลังในงานขายและงานบริการด้วย NLP เพื่อความ
เป็นเลิศ (NLP for Sale and Service Excellence)” ในการเสริมสร้าง ทักษะ ความรู้ และทัศนคติที่ดี ในการใช้ศาสตร์   NLP เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบุคลากรในองค์กรของท่าน
กลุ่มเป้าหมาย
1.       นักขาย หรือผู้ที่ทำงานด้านการบริการลูกค้า
2.       หัวหน้างาน ผู้จัดการ ด้านงานขาย และงานบริการ
3.       เทรนเนอร์ หรือผู้ที่สนใจในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง และทีมงาน
   เนื้อหาหลักสูตร
Session 1       : 9.00-10.30 น.
1.  แนวคิด (Concept) และ หลักการ (Principles) ที่สำคัญของ NLP ที่เกี่ยวข้องกับการขาย และการบริการ เช่น การเข้าใจถึง ประสบการณ์ที่เคยได้รับได้ประสบมา (Resourceful) และนำมาพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางบวก 
2.  การปรับสภาพเพื่อเตรียมพร้อมในการขายแบบ NLP (Mind State Management) และการเตรียมความพร้อมก่อนการนำเสนอสินค้าและบริการ (Preparation)
3.  การแบ่งกลุ่มลูกค้าตามความสำคัญทางการตลาด รวมถึง วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการออกแบบ และมีหลักการขายรวมถึงการบริการเชิงรุก
Session 2       : 10.45-12.00 น.
4.  การขายและการบริการ ในยุคใหม่ โดยเราต้องเป็นผู้กำหนดเทรนด์ในอนาคตเพื่อลูกค้า และการวิเคราะห์ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย (Need)            
5.  การเปลี่ยนจุดแข็งให้เป็นจุดขายอย่างมีประสิทธิผล (FABA) และการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของลูกค้ายุคทางเลือกสูง                           
Session 3       : 13.00-14.30 น.
6.  หลักการที่สำคัญของการโน้มน้าวและจูงใจ (Influencing and Persuasion Principles) และการสร้างความน่าเชื่อถือ (Credibility) เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า (Trust)
7.  เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ (Rapport) และเทคนิคการโน้มน้าว จูงใจ โดยการใช้เทคนิค การจับคู่ (Matching) และ กระจกเงา (Mirroring) และ การจับจังหวะ (Pacing and Leading)
 
Session 4       : 14.45-16.00 น.
8.  ทักษะการนำเสนอผลลัพธ์และการนำเสนอแบบ 3C เพื่อให้ลูกค้าประทับใจ                                                                                                          
9.  การตอบโต้ข้อโต้แย้งและการปิดการขาย (NLP Objection and Closing) 
10.  เทคนิคฝังความคิดที่ดี (Anchoring) การช่วยให้ลูกค้าขจัดความคิดลบเก่า ๆ ที่ไม่ต้องการให้หมดไปโดยสร้างความคิดบวกและสร้างสรรค์ขึ้นมา   รวมถึงวิธีการถอดแบบความสำเร็จ                                                         
สรุปการบรรยาย ถาม-ตอบ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และวางแนวทางในการปฏิบัติงานจริงต่อไป
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 •       การปิดการขาย (NLP Closing) ตลอดจนกลยุทธ์การแก้ปัญหา ตามแนวทางด้านการขายและการบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และแนวทางการนำความรู้ไปใช้กับองค์กรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด         
•        ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้แนวทางและกระบวนการในขายเชิงที่ปรึกษาในแนวทางของ NLP ตั้งแต่การเตรียมตัวในงานขาย และงานบริการ (Preparation for Creditability) สามารถ สร้างแนวคิด ค่านิยม ทัศนคติที่ถูกต้องเหมาะสมกับงานเพื่อความสำเร็จตามเป้าหมาย
•        การสร้างความสัมพันธ์ (Rapport) การวิเคราะห์ค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า(Need) การสร้างความไว้วางใจที่มีระหว่างผู้อบรมกับลูกค้า (Trust)
•        สามารถนำความรู้ในศาสตร์ NLP ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในงานขาย หรืองานบริการได้จริง
•        สามารถนำความรู้ในศาสตร์ NLP ไปช่วยขจัดความคิดลบเก่า ๆ ที่ไม่ต้องการให้หมดไป โดยสร้างความคิดบวกและสร้างสรรค์ขึ้นมา   รวมถึงวิธีการถอดแบบแนวทางสู่ความสำเร็จของตนเอง                                                         
 รูปแบบการอบรม
 บรรยายแบบ Adult Learning Approach, NLP , Role Play กิจกรรมสนุกสนาน เกม และ การปฏิบัติการ (Workshop) ภาพยนต์ดีมีบทเรียน (Lesson from Movies) และ Group Discussion โดยผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมทุกๆหัวข้อ
ติดต่อเรา... วันจันทร์ - วันเสาร์ 7.00 - 20.00 น.
 
 
ผู้ที่สนใจ สามารถจองหลักสูตร ได้ที่ทีมงาน Top Service Training
 
 
ติดต่อ 087-970-1212 หรือ 089-920-1312 หรือ 02-926-6886
 
 
 
 
 
 
ขอขอบคุณจากใจค่ะ... ทีมงาน Top Service Training
 
 
ขอขอบคุณมากค่ะ... ที่ให้ความสนใจ และติดต่อสอบถามหลักสูตรกับเรา...ขอขอบคุณจากใจค่ะ...
 
ทีมงาน Top Service Training

 

จำนวนผู้เข้าชม: 3284 ท่าน