หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


หลักสูตร Happy workplace องค์กรแห่งความสุข 8 ประการ

 

 

หลักสูตร  Happy workplace องค์กรแห่งความสุข 8 ประการ
 
วิทยากร  :  
 
อ. กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์ C.Ht. , NLP
 
 
หลักการและเหตุผล :
 
พนักงานทุกคนควรมีบทบาทในการผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จ มีการปฎิบัติงานที่มีพลัง มีชีวิตชีวา ตั้งใจ ขยันขันแข็ง เต็มไปด้วยความกระตือรือร้น แต่ในความเป็นจริง ทุกองค์กรยังมีพนักงานบางส่วนที่ปฎิบัติงานอย่างไม่ตั้งใจ สร้างผลงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ด้วยเหตุที่พฤติกรรมของพนักงานแต่ละคนได้รับอิทธิพลจากแรงจูงใจและสิ่งกระตุ้นจากจิตสำนึกของตัวพนักงานนั้นเองและจากแรงจูงใจภายนอก รวมไปถึงการได้รับอิทธิพลจากสภาพการณ์ต่างๆ ขององค์การทั้งทางกายภาพและสังคม หากเราสามารถสรรสร้างปัจจัยเหล่านี้ให้กลายเป็นแรงบันดาลใจ ก่อให้เกิดปัญญาที่งดงาม สร้างประโยชน์ให้กับชีวิตและการงานได้อย่างสูงสุด เป็นรูปธรรม ก็จะนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตของพนักงานและขององค์กรโดยรวม
 
วิทยากรจึงได้พัฒนาหลักสูตร องค์กรแห่งความสุข 8 ประการ (Happy Workplace) จะช่วยสร้างจิตสำนึกในความรักและผูกพันของพนักงานให้เกิดมีขึ้นกับองค์กร พนักงานมีความสุขในการทำงาน มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
 
วัตถุประสงค์ :
 
1.     เพื่อได้รับทราบแนวคิดทัศนคติและหลักการในการสร้างองค์กรแห่งความสุข
2.     เพื่อได้ทราบแนวปฏิบัติ และร่วมทำกิจกรรมเพื่อสร้างประสบการณ์ในการสร้างองค์กรแห่งความสุข
3.     เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการกำหนดนโยบายและสร้างองค์กรแห่งความสุข
 
เนื้อหาหลักสูตร:
 
1. หลักการและแนวคิดการสร้างองค์กรแห่งความสุข 8 ประการ
(Principles and 8 Concepts of the Happiness Organization) Happy Body (สุขภาพดี) มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ
บรรยาย หลักการและแนวคิดการสร้างองค์กรแห่งความสุข 8 ประการ
 
2. Happy Heart (น้ำใจงาม) มีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกันและกัน
กิจกรรม 5 G เพื่อสร้างบัญชีออมใจ สร้างความไว้วางใจ (Trust)
 
3. Family (ครอบครัวดี) มีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง  
บรรยายแบบอย่างครอบครัวมีสุข และ สร้างความเหมือน ประสานความต่าง ในครอบครัว
การบริหารอารมณ์ ทักษะการสื่อสารในครอบครัว
 
4. Money (ปลอดหนี้) มีเงินรู้จักเก็บ รู้จักใช้ ไม่เป็นหนี้
 
5. Happy Brain (หาความรู้) การศึกษาหาความรู้ พัฒนาตนเองตลอดเวลา
กิจกรรม วางแผนชีวิต และการทำงานด้วย Mind Map (Life & Work Succession Plan)
 
6. Happy Relax (ผ่อนคลาย) รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิต
บรรยาย ศาสตร์จิตวิทยาที่ช่วยในการผ่อนคลายเช่น การสั่งจิตใต้สำนึก NLP
 
7. Happy Soul (ทางสงบ) มีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิตHappy
ความเชื่อ ความศรัทธา หนทางแห่งอิสรภาพ ของจิตใจ สมอง และร่างกาย
กิจกรรม เดิน สบาย ใจสงบ พบอิสรภาพ
          
8. Happy Society (สังคมดี) มีความรักสามัคคี เอื้อเฟื้อต่อชุมชนที่ตนทำงานและที่พักอาศัย
กิจกรรม สุนทรียสนทนา (Dialogue) เพื่อรับฟัง สรรค์สร้างความเชื่อมโยง สร้างสังคมเอื้อเฟื้อ จริงใจ เกื้อหนุน ฯลฯ
 
9. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสร้างองค์กรแห่งความสุข (Successful Experienced in Happiness Organization)
 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ:
 
1.     ผู้เข้าอบรมได้แนวคิด 8 ประการ และการปรับทัศนคติและพฤติกรรมสร้างสุขในองค์กร
2.     ผู้อบรมได้แนวทางการปรับเปลี่ยนทัศนคติ เพื่อเกิดเป็นพฤติกรรมสร้างสุขในการทำงาน
3.     ผู้เข้าอบรมได้รับมุมมอง เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาการบริหารและการจัดการให้เกิด
       เป็นองค์กรแห่งความสุข
4.    ผู้เข้าอบรมได้ทำกิจกรรมเพื่อสร้างสุขในองค์กร และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันทีหลัง
       การอบรม
                      
 รูปแบบการฝึกอบรม

การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้   
1.    การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique
2.    ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)
3.    แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)
4.    ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ ด้วยเทคนิคระบบโปรแกรมภาษาร่างกาย และสมอง (NLP) เพื่อเสริมบุคลิกภาพภายนอก และภายใน
5.    สื่อมัลติมีเดีย

ระยะเวลาการจัดสัมมนา 
 
เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหา สาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ การปฏิบัติการ (Workshop) ระยะเวลาในการอบรม 1 วันเต็ม

ติดต่อเรา... วันจันทร์ - วันเสาร์ 7.00 - 20.00 น.

ผู้ที่สนใจ สามารถจองหลักสูตร ได้ที่ทีมงาน Top Service Training
 
ติดต่อ 087-970-1212 หรือ 089-920-1312 หรือ 02-926-6886
 
 
 
 
ขอขอบคุณจากใจค่ะ... ทีมงาน Top Service Training
 
ขอขอบคุณมากค่ะ... ที่ให้ความสนใจ และติดต่อสอบถามหลักสูตรกับเรา...ขอขอบคุณจากใจค่ะ...
 
ทีมงาน Top Service Training

 

จำนวนผู้เข้าชม: 13218 ท่าน