หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


หลักสูตร เครื่องมือไอทีสำหรับวิทยากร

 

หลักสูตร เครื่องมือไอทีสำหรับวิทยากร

IT Tools for Trainer
 
วิทยากรพิเศษ : คุณเบญจ์ ไทยอาภรณ์
หลักการและเหตุผล:
ในสภาวะเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบัน ธุรกิจประเภทต่างๆมีการแข่งขันกันอย่างสูงและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งแต่ละองค์การจะอยู่รอดได้จะต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องและทันกับสถานการณ์ในปัจจุบันอีกทั้งยังสามารถรองรับปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต
การมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ทักษะและทัศนคติที่ดีสำหรับองค์กรจึงเป็นข้อได้เปรียบสำหรับการแข่งขันในเชิงทำธุรกิจองค์กรหลายแห่งจึงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลไม่ว่าจะเป็นการจัดให้มีการฝึกอบรมภายนอกการศึกษาดูงานการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ความสามารถหรือแม้กระทั่งจัดให้มีวิทยากรจากภายนอกมาทำการฝึกอบรมให้ภายในองค์กร เพื่อประหยัดเวลาและสะดวกแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่กระนั้นข้อจำกัดของการใช้บุคคลภายนอก มาทำการให้ความรู้อาจจะพบว่าในแง่มุมของความเข้าใจในตัวองค์กรเองหรือกระบวนทางธุรกิจ บุคคลภายนอกอาจไม่ทราบถึงรายละเอียดต่างๆที่เป็นประเด็นเฉพาะเจาะจงกอปรกับกระแสการผลิตวิทยากรภายในเพื่อให้ความรู้หรือทักษะในองค์กรได้รับความนิยมสูงมากขึ้นเนื่องจากวิทยากรภายในจะลดข้อจำกัดต่างๆจากการจ้างบุคคลภายนอกมาให้การฝึกอบรมได้เป็นอย่างดีและ
นอกจากนี้เป็นการประหยัดงบประมาณในการฝึกอบรมอีกด้วยการเพิ่มพูนเทคนิคการสอนการนำเสนอการใช้เครื่องมือต่างๆที่องค์กรมีอยู่จะช่วยให้วิทยากรภายในมีเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการสอนเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้วิทยากรภายในได้ทำการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจต่อผู้เรียนต่อไป
แต่กระนั้นก็ตามเครื่องมือส่วนใหญ่ในรูปของซอฟแวร์มีลิขสิทธิ์ราคาแพงดังเช่นเครื่องมือตกแต่งรูปภาพต่างๆ หรือรูปภาพบางภาพที่อาจมีลิขสิทธิ์ในการใช้งาน
หลักสูตรเครื่องมือไอทีสำหรับวิทยากรจึงออกแบบมาเพื่อช่วยให้วิทยากรสามารถใช้เครื่องมือทางด้านไอทีต่างๆที่มีอยู่ในรูปแบบการใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ตสามารถนำเครื่องมือ
ต่างๆนี้มาประยุกต์ใช้ประกอบการทำสื่อการสอนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นโดยไม่ต้องคอย
กังวลกับปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ อีกทั้งยังง่ายต่อความเข้าใจในการใช้งาน อีกด้วย ที่สำคัญที่สุดคือเครื่องมือต่างๆที่ได้จัดเตรียมไว้นั้นไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้งาน
วัตถุประสงค์:
• มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญาและอนุสัญญาครีเอทีพคอมมอนส์
• ใช้เทคนิค PAJES ช่วยทำให้สิ่งที่สอนน่าเชื่อถือมากขึ้น
• เสริมสร้างทักษะในการสร้างสื่อการสอน เช่น
• การค้นหารูปภาพประกอบการสอน
• การตกแต่งรูปภาพประกอบการสอน
• การใช้สไลด์ในการสอน
• การออกแบบสไลด์จากแนวคิดของผู้อื่น
• การค้นหาไสลด์เพื่อประยุกต์ใช้ในการสอนจากอินเตอร์เน็ตเน็ต
• การตกแต่งภาพประกอบการสอน
• การค้นหาคลิปวิดีโอประกอบการสอน
• การแทรกคลิปวิดีโอประกอบการสอน
• การทำงานกับกราฟและการใช้แอนนิเมชั่น
รูปแบบการฝึกอบรม
1. บรรยาย 20%
2. กิจกรรมฝึกทักษะ 80%
หัวข้อการบรรยาย:
(09.00 - 16.00)
• อนุสัญญาครีเอทีพคอมมอนส์และทรัพย์สินทางปัญญา
• การจัดการเรื่องรูปภาพประกอบสื่อการสอน การค้นหาภาพจากอินเตอร์เน็ต
• การตกแต่งภาพประกอบการสอน การนำภาพประกอบไปใช้งาน
• การค้นหาสไลด์และการดาวน์โหลดเพื่อนำสไลด์มาประยุกต์ใช้งาน
• การค้นหาวิดีโอเพื่อประกอบสื่อการสอนและการดาวน์โหลดมาใช้งาน
• การแทรกวิดีโอประกอบสื่อการสอน
• เทคนิคในการใช้สไลด์ประกอบการสอน
อุปกรณ์ที่ใช้
1. เครื่องฉายและจอ LCD
2. Microphone
3. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับผู้เรียน 2 คนต่อ 1 เครื่อง
4. เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ขณะทำการสอน
5. ฝ่าย IT ต้องอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์ดังต่อไปนี้ระหว่างการสอน
a. www.google.co.th
b. www.compfight.com
c. www.slideshare.net
d. www.youtube.com
e. www.keepvid.com
จำนวนผู้เข้าสัมมนา ไม่เกิน 12 คน เป็นเป็นกลุ่มๆละ 2 คน โดยมีคอมพิวเตอร์ประกอบการใช้งาน 2
คนต่อ 1 เครื่อง
วิทยากร เบญจ์ ไทยอาภรณ์
วิทยากรอิสระ
* รายละเอียดต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดกับผู้เข้าสัมมนา

 

จำนวนผู้เข้าชม: 4171 ท่าน