หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


หลักสูตร หัวหน้างานกับงานบริหารคน (HR for Non HR)

 

 

 

 

หลักสูตร หัวหน้างานกับงานบริหารคน (HR for Non HR)

 

1.      หลักการและเหตุผล

เป็นที่ตระหนักดีว่า  “ทรัพยากรมนุษย์” เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กร เพราะคนเป็นทั้งผู้สร้างสรรค์ ผู้ถ่วง หรือผู้ทำลายได้ในขณะเดียวกัน  ดังนั้น งานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงจัดเป็นส่วนหนึ่งของขีวิตองค์กรที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการบริหารงานด้านอื่น ๆ 

ในแนวคิดปัจจุบันภารกิจในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จะถูกกำหนดให้เป็น Competency หนึ่งของหัวหน้าหน่วยงานซึ่งต้องมีหน้าที่ ดูแลพนักงานตั้งแต่รับเข้ามาทำงานจนถึงวันที่ลาออกหรือพ้นสภาพไป จึงกล่าวได้ว่ากระบวนการบริหารคนจะเกิดขึ้นภายในหน่วยงานนั้นเอง ปัญหาที่พบคือหัวหน้าหน่วยงานตั้งแต่ผู้จัดการลงมามักเข้าใจว่าหน้าที่นี้เป็นของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ หรือ HR เมื่อเกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคนไม่ว่าอัตราการลาออกสูง ขวัญกำลังใจตกต่ำ พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ หัวหน้าหน่วยงานเหล่านี้มักจะโยนปัญหาให้ฝ่ายบุคคลช่วยแก้ไข ซึ่งมักจะไม่ตรงจุดเพราะปัญหาบางอย่างมักเกิดจากตัวของหัวหน้านั่นเอง

ด้วยเหตุผลดังกล่าว  จะเห็นได้ว่าองค์กรที่แข็งแกร่งและประสบความสำเร็จในยุคแห่งการแข่งขันและเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  ต่างก็มุ่งให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้หัวหน้างานทุกหน่วยในองค์กรมีความสามารถในการบริหารจัดการด้านบุคคล และมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตและความก้าวหน้าให้เกิดขึ้นกับพนักงานไปพร้อม ๆ กับฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้เพื่อหัวหน้างานจะได้ใช้ศักยภาพในการพัฒนางานอย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องเผชิญกับปัญหาด้านการสรรหาคนที่ไม่ตรงกับงาน  คนที่ได้รับการอบรมเสริมความรู้หรือพัฒนาแล้วแต่ยังทำงานแบบเดิม ๆ หรือด้านการรักษาหรือจูงใจคนเนื่องจากผลตอบแทนไม่คุ้มค่ากับผลของงาน เป็นต้น 

2.      วัตถุประสงค์

2.1     เพื่อให้หัวหน้างานเข้าใจบทบาทที่สำคัญและแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในขั้นตอนสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์

2.2     เพื่อให้หัวหน้างานสามารถใช้เทคนิคในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างเหมาะสม

2.3     เพื่อเสริมสร้างทักษะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของหัวหน้างานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

2.4     เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หัวหน้างานและ HR ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพบนเส้นทาง เพื่อนร่วมคิด พันธมิตรร่วมทาง

 

3        หัวข้อการเรียนรู้

3.1    หัวหน้างานกับแนวคิดการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่

-             ความท้าทายในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่องค์กรกำลังเผชิญอยู่

-             ปัญหาด้านการบริหารคนที่เกิดขึ้นบ่อย สาเหตุและวิธีการแก้ไข

-             ทิศทางและกระแสการบริหารคนในปัจจุบันและอนาคต

-             CHANGE! สู่กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ เพื่อมุ่งสู่องค์กรประสิทธิภาพสูง

3.2    บทบาทของหัวหน้างานในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

-            กระบวนการบริหารงานบุคคลและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน

-             ขอบเขตงาน แนวปฏิบัติและขั้นตอนที่สำคัญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับหัวหน้างาน

·        ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากร (Competency Based Management)  และนำระบบสมรรถนะมาใช้ในด้านต่างๆ

·        ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวางแผนกำลังคนที่ต้องการในอนาคต (Manpower Planning)

·        ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสรรหาว่าจ้างคนเก่งและดี (Recruitment)

·        ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)

·        ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training & Development)

·        ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารค่าตอบแทน (Remuneration)

·        ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารสายอาชีพของพนักงาน (Career Development)

4        ผู้เข้ารับการอบรม

·       หัวหน้างาน

5        ระยะเวลา

·       ระยะเวลา 1 วัน

6        วิทยากร

·       อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาภาวะผู้นำและทรัพยากรมนุษย์

7        รูปแบบวิธีการฝึกอบรม

·       การบรรยาย ประกอบกิจกรรมกลุ่ม   วีดีโอ  ระดมสมอง และ Case Study

8        สิ่งที่คาดว่าจะได้รับหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม

·       ผู้ผ่านการอบรมได้ทราบแนวคิดพื้นฐาน เครื่องมือด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR Tools) และเห็นความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ต่อองค์กร

·       ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำหลักการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านต่างๆ ที่เป็นพื้นฐานสำคัญของการทำงานของบุคลากรไปประยุกต์ใช้งานได้จริง

·       ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทของหัวหน้างานที่ต้องทำหน้าที่บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ และสามารถเลือกและประยุกต์ใช้เครื่องมือ (HR Tools) ได้อย่างเหมาะสม

 

กำหนดการ

หลักสูตรหัวหน้างานกับงานบริหารคน

(HR for Non HR: Supervisor Level"

 

เวลา                                                   กิจกรรม

08.30 - 09.00 น.                                   ลงทะเบียน รับป้ายชื่อ เข้าห้องประชุม

09.00 – 10.30 น.                                  เปิดการสัมมนา

เข้าสู่กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ละลายพฤติกรรม

เรียนรู้หัวข้อ หัวหน้างานกับแนวคิดการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สมัยใหม่

-             ความท้าทายในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่องค์กรกำลังเผชิญอยู่

-             ทิศทางและกระแสการบริหารคนในปัจจุบันและอนาคต

-             CHANGE! สู่กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ เพื่อมุ่งสู่องค์กรประสิทธิภาพสูง

10.30   – 10.45 น.                                 **พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.                                  เรียนรู้หัวข้อ บทบาทของหัวหน้างานในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

-             กระบวนการบริหารงานบุคคลและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน

-             ขอบเขตงาน แนวปฏิบัติและขั้นตอนที่สำคัญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับหัวหน้างาน

·        ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากร (Competency Based Management)

·        ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวางแผนกำลังคน  (Manpower Planning)

·        ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสรรหาว่าจ้างคนเก่งและดี (Recruitment)

12.00 – 13.00 น.                                  **พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.                                  เรียนรู้หัวข้อ บทบาทของหัวหน้างานในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ต่อ

·        ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)

·        ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training & Development)

14.30 – 14.45 น.                                  **พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.30 น.                                  เรียนรู้หัวข้อบทบาทของหัวหน้างานในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ต่อ

·        ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารค่าตอบแทน (Remuneration)

·        ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารสายอาชีพของพนักงาน (Career Development)

16.30   น.                                              -      สรุปกิจกรรมการเรียนรู้

-             ปิดการฝึกอบรม

 

 

รายละเอียดหัวข้อฝึกอบรม / วิธีการ / สาระที่ได้รับ

หลักสูตร หัวหน้างานกับงานบริหารคน

(HR for Non HR: Supervisor Level"

 

เวลา

หัวข้อฝึกอบรม / วิธีการ

สาระที่ได้รับ

09.00 – 10.30 น.

 

 

 

 

 

เรียนรู้หัวข้อ หัวหน้างานกับแนวคิดการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่

รายละเอียดหัวข้อฝึกอบรม :

·       ความท้าทายในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่องค์กรกำลังเผชิญอยู่

·       ปัญหาด้านการบริหารคนที่เกิดขึ้นบ่อย สาเหตุและวิธีการแก้ไข

·       ทิศทางและกระแสการบริหารคนในปัจจุบันและอนาคต

·       CHANGE! สู่กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ เพื่อมุ่งสู่องค์กรประสิทธิภาพสูง

วิธีการ :

-             บรรยาย / Discussion

 

1)         ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เปิดมุมมองเกี่ยวกับแนวคิดของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ เพื่อมุ่งสู่องค์กรประสิทธิภาพสูง

2)         ผู้เข้าร่วมสัมมนาตระหนักถึงบทบาทของหัวหน้างานกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่

3)

จำนวนผู้เข้าชม: 10667 ท่าน