หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


หลักสูตร Positive Thinking EQ and How to Manage Your Little Voice

 
สัมมนา วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2560 สมัครหลักสูตรสัมมนานี้


 

 

หลักสูตร Positive Thinking EQ and

 

How to Manage Your Little Voice  

 

Coach & Trainer ทวีวรรณ  กมลบุตร

 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม การเมือง เทคโนโลยีการสื่อสาร ทําให้คนเราต้องดิ้นรนตอสู้แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นไม่สามารถไววางใจกันและกันได้อย่างแท้จริง องค์กรทุกแห่งได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้ ส่งผลให้พนักงานขาดความมั่นคงในใจ ต้องทำงานอย่างหนัก ขาดความสุขในการทำงานร่วมกัน และขาดความสุขในการดำเนินชีวิต

 

 

แต่ถ้าพนักงานแต่ละคนเป็นคนที่มองโลกในแง่ดี  ชีวิตมีความหวัง เข้าใจและมองเห็นคุณค่า สามารถใช้ศักยภาพของตนเองในการทำงาน เป็นผู้ที่มีสุขภาวะทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ พนักงานเหล่านี้ย่อมทำงานกับเพื่อนร่วมงานได้ดี รับฟัง คอยเติมพลังใจ ให้ความรักแก่กันและกัน ก่อให้เกิดทีมที่มีประสิทธิภาพ เมื่อทีมที่ดีหลายๆทีมมารวมกัน ย่อมนำองค์กรไปสู่สังคมสุขภาวะ เป็นองค์กรน่าอยู่ พนักงานมีความสุข ทำงานได้สำเร็จ มีประสิทธิภาพสูง

 

 • ชีวิตที่มีความสุข และประสบความสำเร็จ
 • ค้นหา รู้จัก และพัฒนาตนเอง
 • Workshop ค้นหาคุณค่าดี ๆ ที่เรามี และบริหารจัดการให้ทรงพลัง
 • รู้จักเสียงเล็ก ๆ จอมพลัง
 • รู้จัก เสียงด้านบวก และเสียงด้านลบ
 • เคล็ดลับพิเศษ ในการสร้างสรรค์ เสียงด้านบวกให้มีพลังและช่วยทำให้เกิดความสำเร็จในชีวิต
 • EQ บริหารอารมณ์... สร้างชีวิต สร้างความสุข
 • พิเศษ ทดสอบ EQ พร้อมรับกราฟ EQ พร้อมการโค้ช

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์

 1. สร้างมุมมองใหม่ในการเรียนรู้ด้วยตัวเองให้กับพนักงาน และพร้อมสามารถหาแนวทางในการต่อยอดพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้อย่างมั่นใจ
 2. ปลูกฝังการเติมเต็มความคิดด้านบวก ทั้งกับตัวเองและคนรอบข้าง เพื่อให้สามารถมีความสุขในการทำงานและชีวิตส่วนตัวได้ง่ายดายมากขึ้น
 3. พนักงานสามารถค้นหาจุดแข็ง จุดเด่นของตัวเองเพื่อพัฒนาต่อยอดได้อย่างมีความสุข
 4. เติมเต็มความสุข และสามารถบริหารอารมณ์ของตัวเอง หรือผู้อื่นได้ดีขึ้น
 5. เรียนรู้และออกแบบความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างและสัมผัสใจลูกค้าในระดับบุคคลและทีมงาน
 6. เสริมสร้างพลังการเรียนรู้ และความเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น รับฟัยง ยอมรับ และประสานความแตกต่างของบุคคลให้กลายเป็นพลังกลุ่มได้
 7. สร้างแรงบันดาลใจให้พนักงาน ช่วยเติมเต็ม เสริมจุดแข็ง เพิ่มคนดี คนเก่ง คนมีความสุขในองค์กรมากขึ้น และขยายผลส่งต่อให้เพื่อนร่วมองค์กร

 หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ:  พนักงานทุกระดับ

 

ระยะเวลาในการอบรม:  1 วัน

 

ผลลัพธ์ที่จะได้รับ:

 

ในด้านองค์กร

 1. ได้สัมผัสความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนของพนักงาน และทีมงานได้อย่างชัดเจน
 2. มีกลุ่มพนักงานที่เป็นคนดีมากขึ้น เก่งมากขึ้นในองค์กร
 3. ได้สัมผัส ความตั้งใจจริงของพนักงาน
 4. ได้สัมผัส พนักงานมีวิธีการสื่อสารเชิงบวกมากขึ้น
 5. ได้สัมผัส พนักงานทำงานแบบ Pro Active มากขึ้น
 6. ได้สัมผัส พนักงานมีทัศนคติเชิงบวก
 7. ได้สัมผัส พนักงานมีความสุขในการทำงานในแต่ละวัน

ในด้านพนักงาน และทีมงาน

 1. คิดบวกมากขึ้น ทั้งกับปัญหาในการทำงาน และมุมมอง
 2. รู้วิธีการสื่อสารเชิงบวกมากขึ้น
 3. ทำงานแบบ Pro Active มากขึ้น
 4. มีความสุขมากขึ้น และง่ายขึ้นกับเรื่องใกล้ตัวทั้งในด้านการทำงานและชีวิตครอบครัว

 รูปแบบการเรียนรู้และสร้างศักยภาพให้กับพนักงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

 1. เริ่มต้นด้วยการสร้างมุมมอง กระตุ้นความคิดเชิงบวก (ใช้คำถาม กระตุ้นความคิด และให้ผู้เรียนช่วยกันค้นหาคำตอบและกล้าแสดงออกในทางที่ดี
 1. ค้นหาศักยภาพ จุดแข็งที่แท้จริงของตัวเอง และให้มุมมองวิธีการในการพัฒนาตัวเอง
 2. ให้แนวคิดวิธีการพัฒนาตัวเอง 
 3. ให้แนวคิดวิธีการสร้างความสุขให้กับตัวเองและคนรอบข้าง

(กิจกรรม ระบายสีกระถาง และปลูกต้นไม้ ให้แต่ละกลุ่มเลือกโวต มอบกระถางที่จัดต้นไม้เรียบร้อยแล้ว ให้เพื่อนร่วมงาน เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน หรือขอบคุณกับเพื่อนพนักงาน สร้างรอยยิ้มและความสุข เรียนรู้การเป็นผู้สร้าง และผู้ให้ร่วมกันในองค์กร นอกจากนี้จะช่วยสร้างบรรยากาศในการทำงานที่มีรอยยิ้มระหว่างกันหลังจากสัมมนาด้วย)

 1. ให้ทฤษฎีเรียนรู้ และทำ Workshop เพื่อทำให้กระตุ้นความคิด สร้างผลงานใหม่
 2. ให้เห็นตัวอย่างของการเป็นผู้ให้.. ที่มีความสุข เพื่อมาประยุกต์ใช้ในการทำงานของเรา
 3. ร่วมกันเขียน Commitments 7 ข้อ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านดี ด้านเก่ง

 ขอความร่วมมือจากผู้บริหารระดับสูง

 1. ขอความร่วมมือจากผู้บริหาร ช่วยสนับสนุน โครงการที่ริเริ่มจากกลุ่มพนักงาน เพื่อพัฒนาบริการ พัฒนาทีม และพัฒนาองค์กร
 2. ขอความร่วมมือในการให้คำนิยม ความชื่นชม กับกลุ่มพนักงาน หรือพนักงาน ที่โดดเด่นและสร้างผลงานอย่างชัดเจน
 3. ขอความร่วมมือในการสนับสนุน ให้มีกิจกรรม การแบ่งปันความรู้ระหว่างกัน

ขอความร่วมมือจากหัวหน้างาน

 1. สนับสนุนให้มีการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง
 2. ช่วยติดตามและวิเคราะห์พนักงาน ผลการทำงานหลังจากการฝึกอบรม 2 สัปดาห์
 3. ช่วยให้ Feedback กับพนักงานในด้านชื่นชม และให้กำลังใจในการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น
 4. ช่วยให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำในการวางแผนอนาคต และรับฟังปัญหา
 5. ช่วยจัดหากิจกรรมที่ทำให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน และสามารถต่อยอดผลสำเร็จของการทำงานให้สูงขึ้น

ขอความร่วมมือจากตัวพนักงานผู้เข้าร่วมอบรม

 1. ต้องการให้พนักงานเข้าใจวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการเข้าฝึกอบรมอย่างแท้จริง
 2. ต้องการให้พนักงาน ทราบความคาดหวังหลังจากการฝึกอบรม ที่ต้องการให้พัฒนาเรื่องใดบ้าง
 3. ต้องการให้พนักงานเอาจริง เอาจังที่จะพัฒนาตัวเอง
 4. ต้องการให้พนักงาน จัดเวลาในการทำการบ้านส่งวิทยากร เพื่อให้เห็นผลและช่วยพัฒนาได้อย่างชัดเจน
 5. ต้องการให้พนักงานมีวินัย ในการจัดทำตามแผนที่กำหนดไว้ (จากการบ้านที่ให้ไว้) โดยขอความร่วมมือจากหัวหน้างานช่วยให้คำปรึกษา 

 

สาระสำคัญของหลักสูตร:

Module 1: การรู้จักตนเอง และการรู้จักผู้อื่น

 • ชีวิตที่มีความสุข และประสบความสำเร็จ
 • ค้นหา รู้จัก และพัฒนาตนเอง
 • การเอาใจเขามาใส่ใจเรา
 • การเข้าใจผู้อื่น
 • การสร้างโอกาสในความหลากหลาย
 • การตระหนักรู้ถึงทัศนะความคิดเห็นของกลุ่ม 

Module 2: Positive Thinking & EQ

 • การควบคุมพลังชีวิตและทัศนคติด้านบวกของเรา
 • สร้างนิสัยการคิดด้านบวก
 • เรียนรู้ที่จะเล่นและสนุกกับชีวิตในทุกสถานการณ์
 • การรับมือและแก้ไขปัญหาด้วยการมองด้านดี
 • ลักษณะและคุณสมบัติของผู้มี EQ
 • วิธีประยุกต์ใช้ EQ กับการทำงานและชีวิตส่วนตัว 

Module 3: How to manage your "Little Voice"   

 • รู้จัก Little Voice
 • รู้จัก เสียงด้านบวก และเสียงด้านลบ
 • เคล็ดลับพิเศษ ในการจัดการ Little Voice และช่วยทำให้เกิดความสำเร็จในชีวิต

 

Module 4: พลังของการใช้คำถาม

 

 • สร้างคำถามที่ดี  เพื่อที่จะได้ผลลัพธ์ที่ดี
 • ลองฝึกตั้งคำถามในการทำงาน
 • ลองฝึกตั้งคำถามในชีวิต
 • ใช้คำถามสร้างอนาคตและความสำเร็จ

Module 5: มองไกลและไปให้ถึงแบบมืออาชีพ (Proactive) 

 • กำหนดแผนงานและเป้าหมายของตัวเองให้สอดคล้องเป้าหมายองค์กร
 • มองและค้นหาโอกาสของสร้างบริการใหม่ ๆ
 • ติดตามความก้าวหน้าและข่าวสารใหม่ ๆ ทุกวัน
 • ตอบสนองลูกค้าในรูปแบบเชิงรุก มากกว่าเชิงรับ
 • ตั้งคำถาม และค้นหาคำตอบที่ทำให้เราได้พัฒนาความคิดและศักยภาพเสมอ 

Module 6: มหัศจรรย์ความเปลี่ยนแปลง 7 ประการ (The 7 Key Commitments)   

 • Commitment to Self
 • Commitment to People
 • Commitment to Customer
 • Commitment to Task
 • Commitment to Organization
 • Commitment to Family
 • Commitment to Public 

Module 7: การสื่อสารเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ

 • การสื่อสารเชิงบวก
 • เทคนิคการสื่อสารด้วย Think & Speak
 • เคล็ดลับการสื่อสารให้เกิดประสิทธิผล 

วิธีการฝึกอบรม:

 

 กิจกรรมและการเรียนรู้ร่วมกัน 60% การบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 40%

 • สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ นำให้ค้นหา คิด สนทนา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • ใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เล่าเรื่อง บทเรียนจากผู้นำ
 • อภิปราย ระดมสมอง 
 • กิจกรรมกลุ่ม กรณีศึกษา ฝึกปฏิบัติ และ Role Play

วิทยากร:

 

คุณทวีวรรณ กมลบุตร

กิจกรรมเขียนชื่นชมและขอบคุณ และกิจกรรม เขียนสมุด My Commitments   

 

การบ้าน 2 สัปดาห์

1)     เขียน Commitments ลงสมุด และใส่วันที่จะทำให้สำเร็จ

2)     เขียนเหตุผล ทำได้สำเร็จแล้วรู้สึกอย่างไร

3)     และเขียนเหตุผล ที่ยังทำไม่สำเร็จ เราติดปัญหาอะไร

4)     ออกแบบและเขียนเป้าหมายชีวิตที่เราใฝ่ฝัน ลงแผนที่ชีวิต โดยกำหนดให้มีระยะเวลา 1 ปี 3 ปี และ 5 ปี ที่เราต้องการจะทำให้สำเร็จ

      

บันทึกความทรงจำและความประทับใจ 

 • ได้รับภาพความประทับใจ เก็บเป็นประสบการณ์ดี ๆ ร่วมกัน
 • ข้อคิดดี ๆ ของผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน มารวมเป็นรูปเล่ม
 • สร้าง Commitments และทำจริงภายใน 2 สัปดาห์  

ทีมงาน Top Service Training

 

มีความตั้งใจและมุ่งมั่น ส่งมอบความรู้ใหม่และประสบการณ์ด้านบวก เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง ในสังคม สามารถช่วยต่อยอดและพัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่งได้มากขึ้น

 

 

สมัครหลักสูตรสัมมนานี้
จำนวนผู้เข้าชม: 979 ท่าน