หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


ประวัติวิทยากร ที่เชี่ยวชาญด้านบริการ, การขาย

In-House Training ทีมวิทยากร ที่ Top Service Training เรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันในการพัฒนาศักยภาพคนไทยให้เป็นคนดี คนเก่งมากขึ้น จึงร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตรดี ๆ เพื่อช่วยค้นหา และเพิ่มศักยภาพให้พนักงานของท่าน ให้เป็นคนดี คนเก่งในองค์กร และสามารถต่อยอด ขยายผลนำความรู้ไปสอนต่อ ถ่ายทอดต่อให้กับกลุ่มพนักงานได้มากขึ้นด้วย เพราะเรามุ่งหวังให้คนไทย ได้เรียนรู้ ได้มีมุมมองในการพัฒนาตัวเอง มีความกล้ามากขึ้นที่จะแสดงความคิดเห็น กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง พัฒนาตัวเอง ให้เป็นคนคุณภาพในสังคมได้มากขึ้น นอกจากนี้ทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รู้จักสร้างคำถามให้กับชีวิตตัวเอง เพื่อหาคำตอบหรือแนวทางที่เราสามารถต่อยอดและขยายผลได้อีกในอนาคต เพราะวิทยากรทุกท่าน “สอนด้วยใจ” ค่ะ...

 
อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร

 
 อาจารย์ทวีวรรณ  กมลบุตร
 
 
 
 
 
หลักสูตร Stretch Your Strengths

 

"Strengths Coach"

 

Taweewan Kamonbutr

Certified Strengths Coach “GALLUP”

Updated: Sunday 12th, March 2017

คนส่วนใหญ่ เลือกมองหาวิธีการพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น เก่งขึ้น และพบว่า หลายครั้งเราใช้เวลานานเกินไป

สำหรับการพัฒนาตัวเอง ที่อาจจะส่งผลกระทบมากไปกว่านั้นคือ เราพัฒนาในเรื่องที่เราไม่ถนัด

 และการพัฒนานั้นไม่ได้ส่งเสริมผลลัพธ์ที่ต้องการ หรือสิ่งที่เราปรารถนามากนัก

ยังรวมถึงอาจจะยังไม่สนับสนุนการทำงานให้เติบโต

หรือมีชีวิตที่มีความสุขมากนัก   จะดีไหม ถ้าเราจะได้ใช้ความสามารถ ใช้ความเชี่ยวชาญในตัวเรา

สร้างผลลัพธ์ดี ๆ ที่ยอดเยี่ยม โดยที่เราสามารถทำงานบางอย่างได้ อย่างไม่รู้สึกว่าทำงาน

รู้สึกเหมือนเราได้ทำงานที่เราหลงรัก และได้ใช้ความสามารถของเรา

สร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมเพื่อสร้างผลการปฏิบัติงานที่เรารู้สึกภาคภูมิใจ

และได้รับการยอมรับจากคนรอบข้าง ในความสามารถที่โดดเด่นและพลังของการสร้างสรรค์

ทำให้ชีวิตมีพลัง และมีสีสันอย่างคาดไม่ถึง 

 

มาถึงวันนี้ มีเครื่องมือที่ช่วยทำให้เราค้นพบ ค้นหา และค้นเจอตัวเรามากขึ้น เหมือนกับเราได้มองเห็นของขวัญ 

การพัฒนาศักยภาพในปัจจุบัน  และสิ่งที่จะทำให้เรามองเห็นของขวัญนี้ คือ การทำทดสอบจุดแข็งของ Strengths Finder 

และสิ่งนี้ เป็นการเดินทางค้นหาจุดแข็ง ที่ไม่ใช่กระบวนการแบบเส้นตรง หากแต่เป็นการเดินทางที่ไม่มีจุดสิ้นสุด

เพราะพรสวรรค์ของเรา สามารถพัฒนาให้เป็นจุดแข็ง และสร้างผลลัพธ์ที่มหัศจรรย์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 อาจารย์ทัศนีย์ จารุสมบัติ

 
 
 อาจารย์ไววิทย์  แสงอลังการ

 

 

 ภัทร กิตติมานนท์ (ครูต้อง) Pattara Kittimanon

ประวัติกระบวนกร

 ภัทร กิตติมานนท์   (ครูต้อง) Pattara  Kittimanon


ศึกษาวิชากระบวนกร (facilitator) และศิลปศาสตร์แขนงต่างๆในข่ายของการเรียนรู้

เพื่อการเปลี่ยนแปลง (transformative learning) ผ่านวิถี Homeschool

กับอาจารย์วิศิษฐ์ วังวิญญู (นักคิดนักเขียนอิสระ ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้โลกภายใน

และผู้บุกเบิกกระบวนการ dialogue ในประเทศไทย) และชุมชนมูลนิธิสังคมวิวัฒน์

ซึ่งสร้างสรรค์งานการเปลี่ยนแปลงภายในของผู้คนมากว่า 20 ปี

ดังสิ่งที่ศึกษาคือวิชาที่มุ่งเน้นการพัฒนามนุษย์ เช่น จิตวิทยาเชิงลึก พุทธธรรม

วิทยาศาสตร์กระบวนทัศน์ใหม่ และงานวิจัยทางสมอง

ปัจจุบัน ทำงานเป็นกระบวนกรอิสระ จัดกระบวนการเรียนรู้ให้องค์กรต่างๆ

ในหัวข้อที่ครอบคลุมกว้างขวาง ทั้งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การสื่อสารและการทำงานเป็นทีม

การพัฒนาตนเองสู่ภาวะผู้นำ และการดูแลชีวิตอย่างเป็นองค์รวม

- คอร์สสาธารณะ "องค์กรวิวัฒน์ (reinventing organization)"

- คอร์สสาธารณะ "เลี้ยงลูกด้วยจิตตื่นรู้"

- คอร์สสาธารณะ "growing up (การผ่านเปลี่ยนในช่วงวัยรุ่น)

- คอร์สสาธารณะ "ศิลปะในการดูแลพลังชีวิต"

 

ผมก็ยิ่งเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างยั่งยืนนั้น แท้จริงไม่ใช่ปาฏิหาริย์

ในความหมายที่เป็นเรื่องเหนือธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นนั้น

 อาจารย์ไพบูลย์  ล้วนวรวัฒน์

 อาจารย์จิราวรรณ นุตะวานิช

 อ.สง่า อร่ามวิทย์

 อาจารย์ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์

 

 คุณธัญมัย ทรงอธิกมาศ

 

 อาจารย์บดี ตรีสุคนธ์

 ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

 

 อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า

 อาจารย์ณัช อุษาคณารักษ์

 

 อาจารย์สุณิชชา ชอบชัย

 อาจารย์ชิงชัย อิทธิอมรกุลชัย

 

 อาจารย์กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์

 อาจารย์สาโรจน์ พึ่งไทย

 ครูอ๊อฟ วิทยากรนอกกรอบ

 คุณชัยยาณัฐ อนุรัตน์ (โค้ชปุ้ย)

 อาจารย์ธนุเดช  ธานี

 

 

 

 อาจารย์ อิทธินันท์ สันทัศ

 

  อาจารย์ อิทธินันท์  สันทัศ

 

ประวัติการศึกษา  

 • Ph.D. (HRD)  สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี สาขาจิตวิทยาการจัดการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • Mini Master in HR Management คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Professional Coach Certification Program : Thailand Coaching Institute-International Coach Federation 

ประวัติการทำงาน

 • หัวหน้าส่วนฝึกอบรม บมจ. เอส ที เอ กรุ๊ป
 • ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝึกอบรม บมจ. GMM GRAMMY
·        ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บจ. ไทย-เยอรมัน สเปเชี่ยวตี้ กลาส    
 • ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เครือเซ็นทรัล รีเทล คอปอเรชั่น
·        ผู้บริหารงานฝึกอบรม บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB Bank)

ปัจจุบัน

 • วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระ ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
 • ที่ปรึกษาด้านพัฒนาองค์กร BITWISE  THAILAND CO.,LTD
 • ที่ปรึกษาด้านพัฒนาองค์กร บริษัท โชคกิจชัยรุ่งเรืองก่อสร้าง จำกัด
 • ที่ปรึกษาด้านพัฒนาองค์กร บริษัท ซี เอ เอส เอช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

หลักสูตรที่บรรยายประจำ

 • หลักสูตร Supervisory Skill : ทักษะสำหรับหัวหน้างาน
 • หลักสูตร  Leadership Development : การพัฒนาภาวะผู้นำ
 • หลักสูตร Professional Manager : ผู้จัดการมืออาชีพ
 • หลักสูตร Train the Trainer : การเป็นวิทยากรแบบมืออาชีพ
 • หลักสูตร  Coaching Technique Skill : เทคนิคการสอนงาน
 • หลักสูตร Building Winning Team : การสร้างทีมแห่งพลังร่วม
 • หลักสูตร Training Road Map : การจัดทำเส้นทางการฝึกอบรม
 • หลักสูตร Motivation at Work : การสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงาน
 • หลักสูตร Service Excellence : การให้บริการที่เป็นเลิศ
 • หลักสูตร  Walk Rally/Team Building (In-door-Out-door)
 • หลักสูตร การนำ KPIs & Competency มาใช้ในการบริหารงานอาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

 

 อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

ตำแหน่งปัจจุบัน

·    ที่ปรึกษา และวิทยากรด้านการพัฒนาภาวะผู้นำและทรัพยากรมนุษย์

ประวัติการศึกษา

·    กำลังศึกษา ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

·   ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

·   ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต สาขากฎหมายแพ่งและพาณิชย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

·       Coaching Certified : Thai Coach

·       Life Coaching Program : Semsikkhalai

ประวัติการทำงาน

ประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากรขององค์กรชั้นนำ

·    บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (King Power Group)

ตำแหน่ง : Manager - Learning & Development

·   บริษัท แมเนจเม้น โซลูชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล  จำกัด (Management Solution International)

ตำแหน่ง : HR & OD Consultant

หลักสูตรฝึกอบรมที่เชี่ยวชาญ

   หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำ เพื่อสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูง (Leading the Team Program : Smart Leader, Smart Team)

   หลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ สำหรับหัวหน้างาน (Management Skills for Supervisory)

   หลักสูตร เทคนิคการสอนงานสำหรับหัวหน้างาน (Coaching & Mentoring)

   หลักสูตร การบริหารทีมงานต่าง Generation (Generation @ Work)

   หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการประสานงานในองค์กร (Effective Coordination & Communication Skills)

   หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ สำหรับผู้บริหาร  (HR for Non HR)

   หลักสูตร เทคนิคการพัฒนาระบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Competency & Career Development)

   หลักสูตร เทคนิคการพัฒนาระบบการกำหนดหน้าที่การทำงานและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ (Smart Job Description & KPIs)

   หลักสูตร เทคนิคการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System)

   หลักสูตร เทคนิคการพัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาองค์กร (Knowledge Management for Organization Development)