หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


อาจารย์ณัช อุษาคณารักษ์

 

 

อาจารย์ณัช อุษาคณารักษ์

 
การศึกษา :

• ปริญญาโท : ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ประกาศนียบัตรบัณฑิต (สาขาการจัดการอบรม)
มหาวิทยาลัยมหิดล
• ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์บัณฑิต
(สาขาจิตวิทยา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ทำงาน
• ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล : บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย
• ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล : บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)
• ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม : บริษัท สุพรีเดอร์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
• ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร : บมจ.ธนาคารไทยธนาคาร
• หัวหน้าส่วนฝึกอบรม สำนักฝึกอบรม : บมจ.ธนาคารสหธนาคาร
• นักฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายฝึกอบรม บมจ.ธนาคารกรุงเทพ

ประสบการณ์การเป็นอาจารย์พิเศษ
• สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า (เจ้าคุณทหาร) ลาดกระบัง
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
• มหาวิทยาลัยมหิดล
• มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
• มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประสบการณ์ทำงาน
• ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล : บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย
• ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล : บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)
• ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม : บริษัท สุพรีเดอร์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
• ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร : บมจ.ธนาคารไทยธนาคาร
• หัวหน้าส่วนฝึกอบรม สำนักฝึกอบรม : บมจ.ธนาคารสหธนาคาร
• นักฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายฝึกอบรม บมจ.ธนาคารกรุงเทพ

ประสบการณ์การเป็นวิทยากร
• กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
• โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุข และหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
• กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
• สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
• สำนักงานศึกษาธิการเขต กระทรวงศึกษาธิการ
• สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย(PMAT)
• สโมสรจิตวิทยาแห่งประเทศไทย
• ชมรมบริหารงานบุคคลรังสิต
• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
• เทศบาลนครลำปาง
• โรงพยาบาลลำลูกกา จ.ปทุมธานี
• โรงพยาบาลราชบุรี
• โรงพยาบาลพระราม 9
• บมจ.ซีพี เซเว่น อิเลฟเว่น
• บจ.บูธ(ประเทศไทย)
• บจ.บาจา(ประเทศไทย)
• บมจ.อินเตอร์ลิ้ง(ประเทศไทย)
• บจ. ไทยเคเค อุตสาหกรรม(ประเทศไทย)
• บจ.โตโยต้า ลิซซิ่ง(ประเทศไทย)
• บจ.อาคเนย์ ลิซซิ่ง
• บจ.สุพรีเดอร์ม อินเตอร์เนชั่นแนล
• บจ.โกเด้น มายด์
• บมจ.แม็ชชิ่ง สตูดิโอ
• บจ. ซันเน็ก ฟู้ด
• บจ.ซันฟีด ฟู้ด
• บจ.เอสซีลอร์ แมนูฟิเจอริ่ง (ประเทศไทย)
• บมจ. อยุธยาซี.พี.อลิอันซ์
• บจ. อาคเนย์ แคปปิตอล
• บจ. มิตรแท้ ประกันภัย
• บจ. ทาสโก้ เคมีคอล (THASCO-กลุ่มบริษัทอาซาฮี)
• บจ. โมเดิร์น เฟอร์นิเจอร์
• โรงแรมและรีสอร์ท บุรีรายา (สมุย)
• โรงแรมท้องทราย รีสอร์ท (สมุย)
• บจ.ไลยสุวรรณ(โรงแรมจัสมิน)
• บจ.ไทยแทฟฟิต้า
• บจ.อาคารบุญผ่อง
• สมาคมธนาคารไทย
• ธนาคารกรุงเทพ / ธนาคารอาคารสงเคราะห์ / ธนาคารสหธนาคาร
• ธนาคารไทยธนาคาร / ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย
• บมจ.ควอลิตี้ เฮ้าส์
• บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ...เป็นต้น

งานที่ปรึกษาการบริการให้คำปรึกษาด้านการฝึกอบรม พัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์การ, บริการให้คำปรึกษาส่วนบุคคล

หลักสูตรที่บรรยาย

ด้านการฝึกอบรม
• บริหารงานฝึกอบรม
• การพัฒนานักฝึกอบรมมืออาชีพ
• นวัตกรรมการฝึกอบรม
• วิทยากรมืออาชีพ
• ศิลปการพูด
• การสร้างความเชื่อมั่นและการแสดงออก
ที่เหมาะสม
• กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
• การพัฒนาทีมงานด้วยกิจกรรมWalk Rally
• เกมเพื่อการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
และองค์การ

• การพัฒนาองค์การ
• การจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์องค์การ
• การจัดทำค่านิยมร่วมองค์การ
• การจัดทำ Competency
• การพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ
(Career Path Development)
• การจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(Training Roadmap)
• การสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม
(Training Needs Survey)
• การสร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
• เทคนิคการจัดการฝึกอบรมแบบมืออาชีพ
• การจัดทำดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (BSC&KPI)

ด้านการบริหาร
• สุนทรียสื่อสารสัมพันธ์เพื่อการบริหาร
ที่เป็นเลิศ
• การพัฒนาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์
• ทักษะการสอนงานเชิงคุณภาพ
• ทักษะการมอบหมายงานและติดตามงาน
• การบริหารเวลาที่มีประสิทธิภาพ
• ทักษะการให้คำปรึกษาสำหรับหัวหน้างาน

ด้านการขายและการบริการ
• ทักษะการขายเชิงที่ปรึกษา
• การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
• การพัฒนาจิตสำนึกการบริการ
(Service Mind)
• ทักษะการบริการที่มีคุณภาพ
(Quality Service Skills)
• ทักษะการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า (Complaint Management Skills)
• การบริการเชิงรุก

ด้านการพัฒนาทีมงาน
• การพัฒนาทีมงาน
• การบริหารการเปลี่ยนแปลง
• สุนทรียสื่อสารสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาทีม
• การพัฒนาทีมงานเชิงสร้างสรรค์
ระหว่างสายงาน
• ผู้นำทีมที่เป็นเลิศ