หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


อาจารย์ทัศนีย์ จารุสมบัติ

 
 
 
 
มีประสบการณ์การทำงานในองค์กรต่างๆมากกว่า 25 ปี ผ่านการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนตนเองจากงานอาชีพที่หลากหลาย ตั้งแต่นักสารสนเทศ นักฝึกอบรม นักออกแบบและวางระบบงาน ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ ที่ปรึกษาด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง ตำแหน่งสุดท้ายในสายอาชีพ คือ ผู้บริหารในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ทำหน้าที่ Principal Consultant, บริหารงานโครงการ, ออกแบบและวางระบบ เช่น ระบบการสอนงาน, ระบบ Coaching และ Mentoring, ระบบบริหารบุคคล (PeopleSoft System) และการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์กรเพื่อให้เกิดความพร้อมและเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงจากการใช้เครื่องมือทางการบริหารสมัยใหม่ หรือเทคโนโลยีใหม่
 
ในปี 2552 ตัดสินใจเริ่มต้นการเดินทางอีกก้าวหนึ่งของชีวิตเป็น Coach และกระบวนกร (Facilitator) ที่เชื่อมั่นในความเป็นมนุษย์ เชื่อมั่นในศักยภาพของคน เชื่อว่าความรู้ที่แท้จริงต้องเกิดขึ้นภายในตน และใช้กระบวนทัศน์แบบองค์รวมในการทำงาน ศึกษาเพิ่มเติมด้านจิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education) และการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) เรียนรู้และพัฒนาด้านในตนเอง และใช้ชีวิตที่สมดุล
 
Transformative Coaching:
 • Coaching Type:
 • Talent Coaching
 • Women’s Leadership Coaching
 • Coaching Clinic for Internal Coaches
 • Personal Coaching
 • Coaching Specialties:
 • Talent and Leadership Development, Communication
 • Self Growth, Success and Happiness, Work/Life Balance
 
งานฝึกอบรม:
 • Coaching Skills for Leaders
 • Heartfelt Communication
 • Personal Best: การพัฒนาตนเองสู่ความสุข และความสำเร็จ
 • Job Instruction: การสอนงาน (Training Within Industry: TWI)
งานที่ปรึกษา :
ออกแบบและวางระบบ Coaching และ On-the-Job Training
 
การติดต่อ:
Mobile: 086-669-5090 Email: tasanee_jar@hotmail.com
 
การศึกษา
 
2552 - ปริญญาโท จิตตปัญญาศึกษาและการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
             มหาวิทยาลัยมหิดล (กำลังศึกษา)
2552 - Certificate in Professional Coaching, International Coach  Academy
2532 - ปริญญาโท คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2526 - ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
การทำงาน
 
2552 - Coach และ Facilitator
2552 -  ผู้บริหารอาวุโส บริษัทซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์
2551 - วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระด้าน HR สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  
สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาไอ-ทีม และบริษัท Deone Training
2544-2551 - PeopleSoft Project Manager, Principal Consultant, Change Management
                       Consultant และ Coach บริษัทฟรีวิลล์โซลูชั่น จำกัด ในเครือเจริญโภคภัณฑ์
2543           - ผู้เชี่ยวชาญและวิทยากร สำนักพัฒนาองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์
2536           - ผู้บริหาร นักพัฒนาองค์กร วิทยากร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น
2533           - ออกแบบและวางระบบสารสนเทศ องค์การระหว่างประเทศ UN-CCOP
2532           - นักฝึกอบรม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
2530           - ผู้จัดการศูนย์สารสนเทศ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุ่น)
2526           - นักสารสนเทศ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
 
การฝึกอบรม
2552           - Coaching, NLP, Dialogue, Enneagram, การสื่อสารอย่างสันติ
2551           - Mind Map, Communication Mastery, Power of Love
2551           - Cert. ผู้ประกอบการใหม่ รุ่นที่ 25 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ
                       คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2542           - Cert. PeopleSoft HCM
2544           - Cert. Professional Consulting
2543           - Cert. ISO9000 Assessor/Lead Assessor
2542           - ขึ้นทะเบียนรับรองการเป็นวิทยากรหลักสูตรการสอนงานตามแนวทาง
                       TWI สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
2536-2551 - ฝึกอบรม หลักสูตรสำหรับผู้บริหารของเครือเจริญโภคภัณฑ์
2532           - ดูงานศูนย์สารสนเทศทางเทคโนโลยี ณ ประเทศญี่ปุ่น
2528           - Cert. Editing and Publication ณ ประเทศฟิลิปปินส์
 
ประสบการณ์ที่ปรึกษา/บรรยาย (บางส่วน)
บริษัทเพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
บริษัทพร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
บริษัทกรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด
บริษัทอาร์เอ็กซ์ จำกัด
บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
กลุ่มบริษัท สมาชิกสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
กลุ่มบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ เช่น บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร กลุ่มการค้าระหว่างประเทศ กลุ่มพืชครบวงจร กลุ่มบัญชี ฯลฯ

 ขอให้เรา Top Service Training ได้เป็นส่วนหนึ่ง ที่ช่วยพัฒนาพนักงานของคุณ นะคะ...

 

 

โทร. M: 087-970-1212 /

M: 080-183-9090 / 

M: 089-920-1312 /

M: 089-032-7875 /

office: 02-926-6886

 

 

 ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ คุณณภัทร เวียงแก้ว (ปลา) คุณอนงค์นาฏ จันทร์เจิม (ตั๊ก)