หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


อาจารย์บดี ตรีสุคนธ์

 

 

 

อาจารย์บดี ตรีสุคนธ์

การศึกษา :

• ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโทการจัดการแรงงานและ
สวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยเกริก
• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตร


• โปรแกรมการพัฒนาทักษะการบริหาร
(Bullet Proof Manager)
• Certified การบริหารจัดการแบบกริด (Managerial Grids)

ประวัติการทำงาน
• ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนรู้
• ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ
• อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• กรรมการรับเชิญ คณะทำงานพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

อดีต (เริ่มจากล่างขึ้นบน)
• ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• ผู้จัดการด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ดี เอช แอล อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
• ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน)
• ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ บริษัทอินเตอร์ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
• เจ้าหน้าที่บังคับบัญชาและวิชาชีพ บริษัทเหล็กสยาม จำกัด (เครือซิเมนต์ไทย)

หัวข้อที่รับบรรยายของ
• Strategic Planning
• Balanced Scorecard & KPI
• HR Scorecard
• Effective Planning & Goal Setting
• Management By Objective (MBO)
• Performance Management
• Organization Development
• Effective Leadership
• Supervisory Skills
• Effective Coaching
• Team Building
• Synergistic Team
• Positive and Creative Thinking
• Work Improvement
• Time Management
• Self Development
• Customer Care (Service Excellence)
• Constructive Disciplinary
• Human Resource Management / Development
• Career Development & Succession Planning
• Competency Based Management / Development
• ROI on Training

ประสบการณ์บรรยาย
- ธนาคารแห่งประเทศไทย
- สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
- ธนาคารอาคารสงเคราะห์
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารเอเชีย
- บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
- กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
- บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
- ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
- บริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ปิโตรนาส รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัทไทยโอเลฟินส์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทเหล็กสยาม (2001) จำกัด
- บริษัททาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท เอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด
- บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
- โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
- บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ดี เอช แอล อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริค จำกัด
- บริษัท วรจักรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- บริษัท ไดซิน จำกัด
- บริษัท โตโยด้า โกเซ ประเทศไทย จำกัด
- บริษัท ซิงเด็นเก็น (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท CDG Group และบริษัทในเครือ
- บริษัท G ะ ABLE จำกัด
- CHUCHAWAL-DE WEGER INTERNATIONAAL LTD.
- บริษัท ทอมสัน (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท สหพัฒนพิบูลย์ จำกัด
- บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด
- บริษัท ธนชาติ ซูริค ประกันชีวิต จำกัด
- บริษัท ไทยศรี ซูริค ประกันภัย จำกัด
- บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท อาคเนย์ประกันภัย (2000) จำกัด
- บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท อาพิค ยามาดะ (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท ซี.เอ็ม.วาย.เค.
- บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
- บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จำกัด
- บริษัท ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง จำกัด
- บริษัท อี ไอ ซี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
- บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ภัทรเฮ้าส์ จำกัด
- บริษัทสุราษฎร์ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
- บริษัทเพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) - Farmhouse
- บริษัท Easy Buy จำกัด
- บริษัท Western Digital (Thailand) จำกัด
- บริษัท เน็ต มาร์ค จำกัด
- ส. เจริญเภสัช
- บริษัทคาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย)
- บริษัทบางกอกฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
- บริษัทพานาโซนิค อีเล็คทริค เวิร์คส์ (ไทยแลนด์)
- บริษัท ยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- บริษัท โกลบอล ครอสซิ่ง เซอร์วิสซิส จำกัด
- บริษัทกรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด
- บริษัทไบโอเซน จำกัด
- บริษัทรีกัล จิวเวลรี่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
- สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย ะ ญี่ปุ่น
- สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
- สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย
- สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
- สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
- สมาคมสโมสรนักลงทุน
- สมาคมประกันวินาศภัย
- สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีไทย
- The Asia Business FORUM
- HR Center
- ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
- ศูนย์กฎหมายธุรกิจอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- บริษัท เธิร์ดเวฟ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
- บริษัท ดับเบิ้ล ดิจิตส์ จำกัด
- กระทรวงยุติธรรม
- กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- กรมศุลกากร
- กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
- กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
- หน่วยงานราชการ จังหวัดนนทบุรี
- สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- องค์การเภสัชกรรม
- สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
- โรงพยาบาลขอนแก่น
- โรงพยาบาลสระบุรี
- โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา
- โรงพยาบาลสมุทรปราการ
- มหาวิทยาลัยมหิดล
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- มหาวิทยาลัยเกริก
- มหาวิทยาลัยนเรศวร
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

กิจกรรมทางสังคม
- อดีตประธานคณะอนุกรรมการทรัพยากรบุคคล สมาคมประกันชีวิตไทย
- อดีตกรรมการด้านพัฒนาและฝึกอบรมสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย