หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


อาจารย์ อิทธินันท์ สันทัศ

 

 

 อาจารย์ อิทธินันท์  สันทัศ

 

ประวัติการศึกษา  

 

 • Ph.D. (HRD)  สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี สาขาจิตวิทยาการจัดการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • Mini Master in HR Management คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Professional Coach Certification Program : Thailand Coaching Institute-International Coach Federation

 

ประวัติการทำงาน

 

 • หัวหน้าส่วนฝึกอบรม บมจ. เอส ที เอ กรุ๊ป
 • ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝึกอบรม บมจ. GMM GRAMMY
·        ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บจ. ไทย-เยอรมัน สเปเชี่ยวตี้ กลาส    
 • ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เครือเซ็นทรัล รีเทล คอปอเรชั่น
·        ผู้บริหารงานฝึกอบรม บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB Bank)

 

ปัจจุบัน

 • วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระ ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
 • ที่ปรึกษาด้านพัฒนาองค์กร BITWISE  THAILAND CO.,LTD
 • ที่ปรึกษาด้านพัฒนาองค์กร บริษัท โชคกิจชัยรุ่งเรืองก่อสร้าง จำกัด
 • ที่ปรึกษาด้านพัฒนาองค์กร บริษัท ซี เอ เอส เอช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

 

สถาบันฝึกอบรม/สัมมนา

 • วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร สถานบันฝึกอบรม ITC
 • วิทยากร สถาบันฝึกอบรม BTC Training Center
 • วิทยากร สถาบันฝึกอบรม Perfect Training & Service
 • วิทยากร สถาบันฝึกอบรม Professional Training Solution
 • วิทยากร สถาบันฝึกอบรม IMC
 • วิทยากร สถาบันคนคิดดี
 • วิทยากร สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
 • วิทยากร สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)
 • วิทยากร ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • วิทยากร หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (TCC)

 

หลักสูตรที่บรรยายประจำ

 • หลักสูตร Supervisory Skill : ทักษะสำหรับหัวหน้างาน
 • หลักสูตร  Leadership Development : การพัฒนาภาวะผู้นำ
 • หลักสูตร Professional Manager : ผู้จัดการมืออาชีพ
 • หลักสูตร Train the Trainer : การเป็นวิทยากรแบบมืออาชีพ
 • หลักสูตร  Coaching Technique Skill : เทคนิคการสอนงาน
 • หลักสูตร Building Winning Team : การสร้างทีมแห่งพลังร่วม
 • หลักสูตร Training Road Map : การจัดทำเส้นทางการฝึกอบรม
 • หลักสูตร Motivation at Work : การสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงาน
 • หลักสูตร Service Excellence : การให้บริการที่เป็นเลิศ
 • หลักสูตร  Walk Rally/Team Building (In-door-Out-door)
 • หลักสูตร การนำ KPIs & Competency มาใช้ในการบริหารงาน

 

ประสบการณ์ด้านการสอนและบรรยาย

อาจารย์ระดับ ปริญญาตรีและปริญญาโท

 • อาจารย์พิเศษ ปริญญาโท สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  คณะรัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย

 • อาจารย์พิเศษ ปริญญาโท คณะการจัดการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 • อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

 

หน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ

 • สถานบันพระปกเกล้า
 • สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง  สถาบันพระปกเกล้า
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
 • สถาบันวิทยาการ NSTDA
 • สถาบันวิชาการ ทีโอที
 • สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 • สำนักงานพัฒนานาโนเทค (NANOTEC)
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT.)
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (P.E.A.)
 • สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 • สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • กรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง
 • สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
 • สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 (สพท. 2) กระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 • สำนักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI) กระทรวงอุตสาหกรรม
 • ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9 กระทรวงอุตสาหกรรม
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 • กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

 

ธนาคาร/สถาบันการเงิน/ประกันชีวิต

ธนาคารแห่งประเทศไทย / บมจ. ธนาคารกสิกรไทย /บมจ. ธนาคารกรุงไทย/บมจ. ธนาคารทหารไทย/

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ /บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา/บมจ. ธนาคารธนชาต/บมจ. ธนาคารยูโอบี/

บมจ. กรุงไทยธุรกิจบริการ/บจ. กฎหมายกรุงไทย / บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต/บมจ.ไทยประกันภัย/

บจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต / สมาคมประกันภัยไทย/ AGA Services (Thailand) Co., Ltd/

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)  

 

ภาคเอกชน (บางส่วนเท่านั้น)

PTT GROUP/THAI OIL/ PTT ICT Solutions/CDG GROUP/DU PONT (THAILAND)/TPI PCL/ PTT PHENOL/ BEC TERO/SCG Chemicals/SCG/DTAC/COTTO TILES/ SINO-THAI/ SL ESTATE/SANSIRI/BAAN PRUKSA/

FREEWIL SOLUTIONS/ CPF/BAYER/BANGCHAK PETROLEUM/EGCO GROUP/MAZDA/DKSH/MFEC PCL/TOT/TREEVIEW/EPSON(THAILAND)/NSTDA/NANOTEC/AMWAY/IMPACT/CP all GROUP/MCOT/

BENZ BKK/EASY BUY/NISSAN BKK/MAM HEART/NISSAN MOTOR (THAILAND)/ NISSAN MOTOR  ASIA PACIFIC/TRI PETCH ISUZU SALES/TOYOTA BOSHOKU ASIA/ UTAC Thai/TOYOTA BOSHOKU FITRATION SYSTEM/TOTOTA LEASING (Thailand)/ TOYOTA PARAGON MOTOR/ISUZU TECHNICAL CENTER OF ASIA/THE ERAWAN GROUP/PORATION/SIAM KUBOTA SIAMTOYOTA INDUSTRY /

SIAM KUBOTA INDUSTRY/VISAVAKIT PATANA CORP/ SIAM DAIKIN SALES/SIAM COMPRESSOR INDUSTRY/AMATA SPRING COUNTRY CLUB/WESTERN DIGTAL/ANAT CORPORATION / PRECISE ELECTRIC MFEG LTD / MITSIAM

MOTORS (HINO) /PACIFIC HEALTHCARE(THAILAND) / THAI POLYETHYLENE / SOUTHEAST ASIAN  PACKAGING  / KF FOODS / KINGFISHER HOLDINGS/

UNIF-PRESIDENT/ THAI INDUSTRIAL GASES/ SCG Building Materials/ SCG Logistics/GEDODIS WILSON/ CASH ENGINEERING/ THAI WATER OPERATIONS/ MITR PHOL GROUP/ SANOFI-AVENTIS(Thailand)/

King Power International/ Jimsgroup/ PackSys Global (Thailand) Ltd/ บจ.บุญรอดบริวเวอรี่/กลุ่มบริษัท พรรณธิอร/บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)/กลุ่มบริษัท โคคาสุกี้/รพ.เอกชล (ชลบุรี)/ร.พ. กลาง/รพ.สัตว์บางนา/บจ.เกษตรทิพย์(2010)/บจ.เทอราโกร/บริษัท ซันเด้น (ประเทศไทย) จำกัด/บมจ.ไทยแอลกอฮอล์/บจ.คริสดอลลา/บจ.คริสดอลลา เอ็นจิเนียริ่ง/บจ.พรรณธิอร เทรดดิ้ง/ บมจ.อาหารสยาม/บจ.อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี/

บจ.น้ำตาลทิพย์สุโขทัย/บจ.สยาม เซมเพอร์เมด/บจ.เซาท์เทอร์นสตาร์ไล้ท/บจ.ชลบุรีอีซูซุ/บจ.ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด/บจ.ปัญญธารา/บจ. รีเทลลิงค์ (ไทยแลนด์)/บจ. เคาน์เตอร์เซอร์วิส/บจ. ซันเด้น (ประเทศไทย)/

บจ.โก ซอฟท์(ประเทศไทย)/บจ.ไดนามิค ลอจิสติกส์/บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย/บจ.กระเบื้องกระดาษไทย(เครือ SCG)/บมจ.อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย / บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล/บมจ. เอ็ม ลิ้งค์ เอเซีย คอร์ปอเรชั่น/

บมจ.ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม (TGS) / บมจ.ไทยยูเนี่ยนพัฒนาอุตสาหกรรม(TUM.) /บจ.ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม/บมจ.ไทยยูเนี่ยนโฟรเซ่นโปรดักส์(TUF)/บมจ. บางกอกโพลีเอททีลีน/กลุ่มบริษัท ไซแอนติฟิคโปรโมชั่น/

บจ. กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (ช่อง7)/บมจ. ที เค เอส เทคโนโลยี/บจ. ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์/

บจ.ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์/บจ. เวลล่า เทรดดิ้ง(ประเทศไทย)/บจ. ยูนิเม็กซ์ แอพพาเรล/บจ.ไพโอเนียร์ การ์เม้นท์/

บจ. อินเตอร์ ไฟเบอร์คอนเทนเนอร์/บจ.ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม ฯลฯ

              

ประสบการณ์ด้านการเป็นที่ปรึกษาด้านพัฒนาองค์กร

 • Organization Development System : BITWISE  THAILAND CO.,LTD : 2014-2015
 • Organization Development System : บริษัท โชคกิจชัยรุ่งเรืองก่อสร้าง จำกัด :2013-2015
 • Organization Development System : บริษัท ซี เอ เอส เอช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด :2013-2015

·        Organization Development System : Naraipak Co., Ltd. : 2011-2015

·        Organization Development System : บริษัท เอส เอ็น เอส โปรเซอร์วิส จำกัด : 2013

·        Competency System : บริษัท ฟรีสแลน​ด์ คัมพิน่า เฟรช จำกัด : 2013

·        Competency and Training Road Map System : Thai Water Operations Co., Ltd. : 2011-2012

·        Organization Development System : SL ESTATE Co., Ltd : 2012

·        Training Road Map System : UEE Technology (Thailand) Ltd : 2011-2012

·        Organization Development System : Yongkee Co., Ltd.  : 2010-2011

·        Competency and Career Path Development and Training Road Map System : Buranapa Group : 2011

·        Organization Development System : Flex-Ible Plas Co., Ltd.  : 2010-2011

·        Competency and Training Road Map System : KF FOODS Co., Ltd.  : 2008-2009

·        Employee Engagement System: บจ. Premier Binder and Design : 2550

·        Organization Development System : บจ.พรประเสริฐ กรุ๊ป : 2550

·        Organization Development System :บจ.ประกายนคร กรุ๊ป : 2549-2550

·        Organization Development System :บจ. ยูนิเม็กซ์ แอพพาเรล : 2545-2546

·        Human Resource Management  and Development System :บจ. อินเตอร์ ไฟเบอร์: 2546

·        Human Resource Management  and Development System :บจ. ไพโอเนียร์ การ์เม้นท์ : 2544-2546

 

ทีมงาน Top Service Training 

 

มีความตั้งใจและมุ่งมั่น ส่งมอบความรู้ใหม่และประสบการณ์ด้านบวก เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง ในสังคม สามารถช่วยต่อยอดและพัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่งได้มากขึ้น

ผู้ที่สนใจ สามารถจองหลักสูตร ได้ที่ทีมงาน Top Service Training

ติดต่อ 087-970-1212  หรือ  089-920-1312

E-mail: cs@topservicetraining.com,  topsvtraining@hotmail.com

ขอขอบคุณมากค่ะ... ที่ให้ความสนใจ และติดต่อสอบถามหลักสูตรกับเรา...ขอขอบคุณจากใจค่ะ...