หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

 

 

อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

 

ตำแหน่งปัจจุบัน

·      ที่ปรึกษา และวิทยากรด้านการพัฒนาภาวะผู้นำและทรัพยากรมนุษย์

ประวัติการศึกษา

·      กำลังศึกษา ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

·       ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

·       ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต สาขากฎหมายแพ่งและพาณิชย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

·       Coaching Certified : Thai Coach

·       Life Coaching Program : Semsikkhalai

ประวัติการทำงาน

ประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากรขององค์กรชั้นนำ

·       บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (King Power Group)

ตำแหน่ง : Manager - Learning & Development

·       บริษัท แมเนจเม้น โซลูชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล  จำกัด (Management Solution International)

ตำแหน่ง : HR & OD Consultant

·       บริษัท ทีโอเอกรุ๊ป จำกัด (TOA Group)

ตำแหน่ง : Human Resource Business Partner

 

หลักสูตรฝึกอบรมที่เชี่ยวชาญ

             หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำ เพื่อสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูง (Leading the Team Program : Smart Leader,                    Smart Team)

             หลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ สำหรับหัวหน้างาน (Management Skills for Supervisory)

             หลักสูตร เทคนิคการสอนงานสำหรับหัวหน้างาน (Coaching & Mentoring)

             หลักสูตร การบริหารทีมงานต่าง Generation (Generation @ Work)

             หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการประสานงานในองค์กร (Effective Coordination & Communication Skills)

             หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ สำหรับผู้บริหาร  (HR for Non HR)

             หลักสูตร เทคนิคการพัฒนาระบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Competency & Career Development)

             หลักสูตร เทคนิคการพัฒนาระบบการกำหนดหน้าที่การทำงานและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ (Smart Job Description & KPIs)

             หลักสูตร เทคนิคการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System)

             หลักสูตร เทคนิคการพัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาองค์กร (Knowledge Management for Organization Development)

ประสบการณ์บรรยาย

หลักสูตร

องค์กร

หลักสูตร เทคนิคการสอนงานสำหรับหัวหน้างาน

§  บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หลักสูตร ลูกน้องเลี้ยวซ้าย เจ้านายเลี้ยวขวา...จะแก้ไขอย่างไรดี

§  HRD Pro Club

หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำหรับผู้นำยุคใหม่  (HR for Non HR)

§  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

หลักสูตร การบริหารทีมงานต่าง Generation

§  บริษัท มูราคามิ จำกัด

หลักสูตร ภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหาร

§  โรงพยาบาลธนบุรี

หลักสูตร กลยุทธ์การวางระบบการวางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน                (Strategic Succession Planning)

§  กรมพลศึกษา

หลักสูตร เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเชิงกลยุทธ์

§  สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดปทุมธานี

หลักสูตร เทคนิคการพัฒนาระบบจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาองค์กร                              (Easy KM in Practice)

§  บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

§  สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลำพูน

§  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองท่อม

จังหวัดกระบี่

§  คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่