หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


อาจารย์ธนุเดช  ธานี

 

 

 
                
 
อาจารย์ธนุเดช  ธานี
 
หลักสูตร/หัวข้อที่บรรยาย
 
 • ศาสตร์แห่งการสร้างความสุขในองค์กร (Happy Workplace)
 • การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรแบบมืออาชีพ (Training & Development Management System)
 • เทคนิคในการจัดทำ JD ฉบับบริหาร 3 มิติ (Efficiency JD)
 • กลยุทธ์ในประเมินผลงาน และการปรับค่าจ้างประจำปียุคใหม่ (Strategic Performance Management)
 • 9 เทคนิคสำหรับยอด HR มืออาชีพ (HR Professional Technique)
 • ารพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนด้วย CSR สำหรับงาน HR ยุคอนาคต (CSR for HR)
 • การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (Strategic Manager)
 • กลยุทธ์ในการจัดทำ Competency ให้ใช้งานได้จริง เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงาน
 • การบริหารเวลาให้เพิ่มผล บริหารคนให้เพิ่มคุณค่า (Smart Time Management)
 • เส้นทางลัดสู่หัวหน้างานมืออาชีพ (The Professional Supervisor)
 • เทคนิคการวางแผน และการรายงานผลงานที่มีประสิทธิภาพ (Efficiency Report and Action Plan Technique)
 
ปัจจุบัน
 
Øผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์   บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัด
Øกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการและสมาชิกสัมพันธ์
สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)
Øรองประธานกลุ่มงานบุคคลและวิชาการชมรมอุตสาหกรรมบางปู ปี 2554-2555
Øรองประธานฝ่ายกฎหมาย ชมรมบริหารงานบุคคลเพชรเกษม-สมุทรสาคร (PSPAG)  ปี 2554-2555
 
ประวัติการศึกษา       
 
Øปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง     (กำลังศึกษา)
Øปริญญาตรี รัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Øวุฒิบัตร “วิทยากรฝึกอบรม” จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Øวุฒิบัตร “การเป็นผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล” จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนานาชาติ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Øเกียรติบัตรการปฏิบัติตาม “มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW Continuous)” โดยสถาบันมาตรฐานไอเอสโอ ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
Øเกียรติบัตรการปฏิบัติตาม “มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW)” โดยสถาบันมาตรฐานไอเอสโอ ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
Øเกียรติบัตร “คณะกรรมการระบบสมรรถนะในโรงงานต้นแบบ ของโครงการการขับเคลื่อนระบบสมรรถนะสู่โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร” โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปี 2554
 
 ประสบการณ์วิชาชีพการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากกว่า 22ปี
 
Øนักบริหารทรัพยากรบุคคลองค์กรธุรกิจชั้นนำที่ได้รับรางวัลสถานประกอบดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานระดับประเทศ 5 ปีต่อเนื่องจากนายกรัฐมนตรี
Øรับโล่องค์กรต้นแบบด้านระบบสมรรถนะของอุตสาหกรรมอาหาร โดยรองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
Øรับโล่ CSR-DIW Continuous Awards ปี 2554 จากอธิบดีกรมโรงงาน
Øโล่และเกียรติบัตร CSR-DIW Awards ปี 2553 จากรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
Øผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัทในเครืออินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอล์ล, บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน), บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์, บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ปทท) จำกัด
Øคณะเจรจาข้อเรียกร้องกับสหภาพแรงงาน (สมาชิกสภาองค์กรลูกจ้างแห่งประเทศไทย)
 
กิจกรรมเพื่อประโยชน์แก่วิชาชีพและสังคม    
 
Øประธานโครงการผู้จัดการยุคใหม่ Sunday Program รุ่น 8/1 คณะบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Øคณะกรรมการประกวดสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการจังหวัดสมุทรปราการปี 2554
Øอดีตอุปนายกฝ่ายอบรมสัมมนา สมาคมการบริหารงานบุคคล (PAAs)
Øรองประธานฝ่ายวิชาการชมรมบริหารงานบุคคลเพชรเกษม-สมุทรสาคร (PSPAG)      ปี 2550-2551
Øรองประธานฝ่ายวิชาการชมรมผู้บริหารงานบุคคลจังหวัดราชบุรี ปี 2551-2552
Øคณะทำงานฝ่ายฝึกอบรมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ปี 2551
Øคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานจังหวัดราชบุรี ปี 2551
Øรองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี ปี 2547
Øกรรมการกลุ่มงานบุคคลจังหวัดขอนแก่น
 
 
Øวิทยากรรับเชิญ :
üHR Center
üชมรมอุตสาหกรรมบางปู, ชมรมบริหารงานบุคคลเพชรเกษม-สมุทรสาคร (PSPAG), ชมรมผู้บริหารงานบุคคลจังหวัดราชบุรี,
üสมาคมการบริหารงานบุคคล (PAAs),
üสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอยุธยา, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญ
 
1.            การบริหารแรงงานสัมพันธ์ สำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (Employee Relations Management for Modern Manager)
2.            ศาสตร์แห่งการสร้างความสุขในองค์กร (Happy Workplace)
3.            การออกแบบเกมและกิจกรรม สำหรับวิทยากร Team Building ในองค์กร
4.            ยกเครื่องเรื่องการฝึกอบรม เพื่อความสำเร็จขององค์กรยุคใหม่ (Training Management Improvement System)
5.            การนำระบบสมรรถนะและการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรในองค์กร (Fast Competency and Knowledge Management in Practice)
6.            เครื่องมือในการจัดการ เพื่อพัฒนาองค์กร สำหรับ HR มืออาชีพ (Organization Development by Management Tools)
7.            การวัดและประเมินผลงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ (Performance Management)
8.            การจัดการเชิงกลยุทธ์ สำหรับผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ (Strategic Managerial for Modern HR Manager)
9.            การเสริมสร้างภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม (The Success Leaders & Team Building)
10.    การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนด้วย CSR สำหรับงาน HR ยุคใหม่ (CSR for HR)
 
 
 
หลักสูตรอื่นที่บรรยาย
·       การสร้างและพัฒนาทีมงาน (Team Building)
·       เทคนิคในการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมภายในองค์กร (Course Outline Design Technique)
·       เทคนิคในพัฒนาตนเอง เพื่อเป็นวิทยากรฝึกอบรม (Trainer Technique)
·       เทคนิคในการจัดทำ JD ฉบับบริหาร 3 มิติ (Efficiency JD)
·       9 เทคนิคสำหรับยอด HR มืออาชีพ (HR Professional Technique)
·       เทคนิคการแปลงกลยุทธ์องค์กรไปสู่การปฏิบัติงาน (Balanced Scorecard to Practices)
·       เทคนิคการจัดทำดัชนีชี้วัดความสำเร็จของงาน (Key Performance Indicator to Practices)
·       การบริหารเวลาให้เพิ่มผล บริหารคนให้เพิ่มคุณค่า (Smart Time Management)
·       เส้นทางลัดสู่หัวหน้างานมืออาชีพ (The Professional Supervisor)
·       เทคนิคการวางแผน และการรายงานผลงานที่มีประสิทธิภาพ (Efficiency Report and Action Plan Technique)
·       กลยุทธ์ในการบริหารคนให้เพิ่มคุณค่า (People Management Strategic)